/

Nässjö Affärsverk AB, NAV, med 140 medarbetare, är ett bolag helägt av Nässjö kommun

Vi tillhandahåller tjänster inom fjärrvärme, fiber, elnät, VA och avfallshantering samt har kraftproduktion i Ramsjöholm. Vi ansvarar även för att kommunens gator och parker ger ett tryggt och säkert intryck. På uppdrag av Nässjö kommun skottar vi snö, sköter gatubelysning, trafikljus, parker och grönområden. Allt för att Nässjö ska vara en trevlig kommun att leva och bo i.

Våra kärnvärden:
serviceinriktade – effektiva – långsiktiga – framåtriktade

Vi skapar livskvalitet genom att få vardagen att fungera för de som lever och verkar i Nässjö kommun. Vi arbetar långsiktigt och bidrar därigenom till en attraktiv kommun och ett hållbart samhälle. Vårt engagemang för miljön är en naturlig del av vårt arbete. Vi jobbar med många projekt, som bidrar till att vi tillsammans ska minska våra utsläpp och påverkan på miljön.

Vår breda kompetens och erfarenhet inom många områden samt vår betydelse för Nässjö kommun är stor. Vi väger våra beslut och arbetar utifrån våra kärnvärden. Vi känner att vi vill och kan påverka – idag och för framtiden!

Vår vision

Tillsammans skapar vi livskvalitet!
– med kunden i centrum och kommande generationer i tanken!

VD har ordet

”Jag vill locka fram konstnären ur elmontören” *

Stora utmaningar kräver stort ledarskap. Enligt Svenskt Näringsliv kan elbehovet i vårt land öka med 60 % fram till 2045. En analys gjord av det NAV-delägda elhandelsbolaget Bixia AB pekar åt samma håll. 2030 spås konsumtionsmönstret för el radikalt ha förändrats, starkt orsakat av energiomställningen inom industrin, datahallars framväxt, elfordonens framfart och ett ökat behov i hus och hem. Samtidigt ska landet Sverige år 2040 ha 100 % förnybar elproduktion och 2045 ska fossilfrihet nås. För att nå målen krävs att lagstiftning går hand i hand med befintlig teknik och teknikutveckling. Idag är så inte fallet. Som exempel kan nämnas svensk kraftvärmeproduktion (produktion av värme och el). Rådande lagstiftning, elpris och skattetryck missgynnar reinvesteringar i, och utbyggnad av, kraftvärme. När Sverige skriker efter mer förnybar el tvingas istället kraftvärmeproducenter stänga sina anläggningar, och anläggningar för värmeproduktion byggs istället för kraftvärmeproduktion. Kraftvärmens roll i energisystemet är viktig för att klara framtidens behov av förnybar energi. Rollen kan bara stärkas genom stort (politiskt) ledarskap. 

I Nässjö kommun har vi på NAV under många år producerat ca 20 % av Nässjö stads elbehov. 2019 var inget undantag. Vi levererade 30,2 GWh förnybar el från vårt kraftvärmeverk i Norrboda och 3,8 GWh förnybar el från vår vattenkraftstation i Ramsjöholm. Något som tidigare varit en självklarhet i vår kommun kan framöver vara historia. I en framtid där förnybar elproduktion bör bli en maktfaktor befinner sig vårt kraftvärmeverk på sin livstids höst. Den livstidsanalys som genomförts 2019 visar på ett stort investeringsbehov på kort sikt och indikerar behov av nybyggnation runt 2040. Med rådande elpris och regelverk är en sådan nybyggnation ingen självklarhet. Fjärrvärme kommer vi fortsatt att producera, men hur ska Nässjö kommun förses med förnybar el? Stora utmaningar kräver stort ledarskap.  

En som definitivt uppvisar ett stort ledarskap är vår arbetsledare på elnätet, Lars Karlsson. På NAV har vi under många år pratat om vikten av det goda ledarskapet och medarbetarskapet. För att uppnå goda resultat behöver vi skapa en miljö där medarbetare får möjligheten att växa och ta för sig. Lars är ett gott exempel på en chef som lyckas med just detta. ”Jag vill locka fram konstnären ur elmontören” är Lars egna ord från 2019 och får vara detta års tecken på NAVs medarbetarfokus och ett väldigt gott ledarskap. Det är föga förvånande att just elnätsverksamheten gör ett väldigt bra resultat 2019. 

Sammanfattningsvis var 2019 ett bra år! På koncernnivå uppvisas ett fantastiskt resultat på 32,0 Mkr efter finansiella poster. Investeringsnivån har varit hög, 103,9 Mkr, mycket beroende på att Nässjö fortsätter att växa och att vi reinvesterar rejält i våra verksamheter. Vår entreprenadavdelning har en nyckelroll i detta arbete och har förtjänstfullt slutfört bland annat det nya bostadsområdet i Alsberg och det nya handelsområdet i Sörängen, båda i Nässjö. Dessutom har 15 nya klimatsmarta fjärrvärmekunder anslutits och hela 2 404 m VA-ledningar har förnyats.  

Under 2019 fick vi möjligheten att förvärva framtidens infrastruktur i och med förvärvet av Citynätet i Nässjö AB (CNN). Fyra nya framåtriktade medarbetare anslöt sig till NAV-skaran och vi passerade därmed 140 medarbetare och en balansomslutning på en miljard kronor. CNN-året har ägnats åt fortsatt utbyggnad av fibernätet och 679 nya anslutningar har gjorts samtidigt som kundnöjdheten för bolaget stigit markant. 

Tillskapandet av en ny enhet för verksamhetsutveckling och IT under 2019 har inte bara gjort att vårt IT-säkerhetsarbete har intensifierats avsevärt. Enheten har numera ett uttalat ansvar för att driva ett flertal strategiska initiativ, däribland ”IT-styrning”, ”Projektstyrning i världsklass” och ”Nya affärer”. Medarbetarna på CNN kommer att tillföra mycket i detta arbete. 

När jag blickar fram mot 2020 ser jag stora utmaningar framför oss. Detta gäller inte bara energiomställningen och frågan om vår kraftvärmeproduktion. Investeringsnivån kommande år passerar 100 Mkr årligen, och vi måste hitta nya vägar för att nå avkastningskraven för koncernen i takt med att avskrivningskostnaderna ökar. På renhållningssidan står vi inför en stor förändring när förpackningar ska börja samlas in fastighetsnära (FNI) senast 2025, på VA-sidan är ambitionen att under 2020 ansöka om vattendom för en reservvattenlösning för Nässjö, Bodafors och Grimstorp. Inom elnätsverksamheten inleds bytet av samtliga elmätare, ett arbete som ska vara klart 2025. Och på CNN är det fokus på fortsatt utbyggnad av fiber, för att bidra till att kommunen når de nationella bredbandsmålen, utan att för den skull ge avkall på bolagets affärsmässighet. 

Stora utmaningar kräver stort ledarskap och duktiga medarbetare som kan tänka nytt och annorlunda. Vi behöver locka fram konstnärerna ur oss själva! Det känns skönt att vi har medarbetare som redan vet hur man gör sådant!  

Tillsammans skapar vi livskvalitet – med kunden i centrum och kommande generationer i tanken!

Patrik Cantby
VD

*Lars Karlsson, arbetsledare NAV Elnät AB (2019).

Elnät och elproduktion

Verksamheten omfattar anläggning, service och underhåll av ledningsnätet inom Nässjö stad, där NAV Elnäts uppdrag är att ansvara för ett väl underhållet och driftsäkert nät.

Elnät och elproduktion i korthet

 • Ombyggnation och förnyelse av två nätstationer samt utbyte av ett 90-tal kabelskåp utförs. El och belysningsnät utförs på Nässjö stads exploateringsområden, däribland Sörängens Industriområde och Alsberg etapp 2.
 • Ett stort antal nyanslutningar av nya bostäder och verksamheter utförs under 2019.
 • Arbete med att ta fram och implementera en digitaliserad mätarbytesprocess pågår. Samtliga elmätare ska bytas till år 2025, detta för att möta nya myndighetskrav när det gäller mätning.
 • Projektering och beredningsunderlag för ny 40kV-ledning Brinell-Muggebo samt nya nätstationer i centrala Nässjö tas fram.
 • Arbetet med datatvätt inför övergången till elhandlarcentrisk elmarknadsmodell och elhubb* pågår, elhubben förväntas vara i drift år 2022.
 • Energimarknadsinspektionens elnätsreglering för 2020-2023 gör att Elnät behöver sänka elnätstaxan med 7% år 2020. Branschorganisationen Energiföretagen och Energimarknadsinspektionen har via en överenskommelse gjort det möjligt att använda outnyttjade medel från tidigare reglerings-perioder till investeringar i elnätet. 
 • Driftsäkerheten är god under året. Avbrottstiden per medelkund uppgår till 4,9 min/kund under 2019 (4,1 minuter under 2018).
 • Omsatt energi GWh  162,0. Abonnerad effekt MW 37,5.

* Elhubb är ett nav för den information som sänds mellan aktörerna på den svenska elmarknaden och kommer innehålla information om elanläggningar, elanvändare och mätvärden för produktion och förbrukning.

Miljöarbete

Miljöarbete i korthet

Miljöarbetet är en del av vår vardag och ständiga förbättringar sker fortlöpande ute i verksamheterna. Alltifrån fastighetsunderhåll till förbättrade produktionsprocesser och byte till fordon med fossilfritt bränsle. NAV har i dagsläget 10 elbilar, 24 gasbilar och 26 bilar som körs på HVO.

Under året:

 • Genomför våra interna miljöombud granskningar vid 2 tillfällen
 • Sker nödlägesövningar på Elnät och Boda, då vi bl a övar på att hantera kemikalieutsläpp och brand
 • Besöker vår externe revisor oss och skriver i sin slutsats ”Att ta miljöhänsyn i alla led är en naturlig del av organisationens arbetssätt…”

Och det är ju precis så vi vill jobba!

Medarbetare

NAVs övergripande mål för 2019 innebär att vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens. Vi vill ses som en attraktiv arbetsgivare där vår förmåga att rekrytera, behålla, utveckla är avgörande framgångsfaktorer.

Medarbetare i korthet

 • Personal och kompetensförsörjning är nyckelfrågor för NAVs förmåga att vara ett framgångsrikt företag och en attraktiv arbetsgivare i en föränderlig värld. Under 2019 pågår arbetet med att initiera och implementera vår kompetensförsörjningsplan.
 • Ett ledarskapsprogram som startar hösten 2018 och som pågår under 2019 avslutas. Syftet med denna utbildning är att utveckla sitt ledarskap, att ge stöd till chefer att bli föredömen för det goda ledarskapet baserat på de värderingar som finns i NAVs företagskultur.
 • Inom ramen för Jobbstrategin, med syfte att minska arbetslösheten totalt sett inom Nässjö kommun, genomförs ett traineeprogram för utrikesfödda akademiker. Detta sker i samverkan med Arbetsförmedlingen, Njudung Energi, Eksjö Energi och Nässjö kommun. Målsättning är att hitta rätt kompetens bland utrikesfödda akademiker, att skapa bättre integrerade arbetsplatser och att skapa förutsättningar för höglandskommunerna att behålla och utveckla befintlig akademisk kompetens på höglandet. De två kandidater som genomför programmet under 2019 får anställning efter Traineeprogrammets avslut.
 • Under året tar vi emot ett flertal studiebesök från grundskolan, gymnasieskolan och folkhögskola. Vi deltar på jobbmässan som genomförs på Brinellgymnasiet.
 • Antalet medarbetare uppgår till 26 kvinnor och 114 män (varav 9 män anställda i Elnät och 4 män i Citynätet), totalt 140 anställda.
 • Resultatet för frisknärvaro landar på 97%, kompetensutveckling 20,4 timmar/medarbetare i snitt och arbetsbelastning (övertid) 2,3 %. 
 • För att säkerställa att det friskvårdserbjudande vi erbjuder anställda på NAV stödjer en hög frisknärvaro där medarbetare mår bra både fysiskt och psykiskt, att det erbjudande vi presenterar nyttjas i hög grad av våra anställda, att vårt erbjudande upplevs som en förmån för våra anställda likväl som för potentiellt framtida arbetskraft, tar vi fram ett nytt friskvårdserbjudande som ska gälla from 1 januari 2020. 
 • Arbetet med arbetsmiljön pågår fortsatt, under året implementeras en ny rutin för arbetsmiljöronder med fokus på riskbedömningar och handlingsplaner.
 • I enlighet med att resultatet försämrats gällande arbetsmiljö i vår medarbetarenkät för 2018 genomför vi en utökad enkät inom arbetsmiljö. I övrigt visar medarbetarundersökningen mycket bra resultat.

DISA (datoriserad informationssäkerhetsutbildning för användare) genomförs på NAV. Syftet med DISA är att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt höja nivån på informationssäkerheten inom en organisation genom att säkerställa att samtliga medarbetare har förståelse för grunderna med informationssäkerhet.

Verksamhetsutveckling & IT

Verksamhetsutveckling & IT i korthet

Entreprenad

 • Test med diverse IoT*-lösningar
 • Kontroll för avspärrning samt bevattningskontroll

VA

 • Test av IoT-lösning för vattenmätare

Renhållning

 • Nytt digitalt verksamhetssystem tas i drift

Generellt

 • Förstudie karthantering
 • Informationskartläggning
 • Säkerhetsutbildning för samtliga anställda

Arrangerar workshop kring IoT tillsammans med Nässjö kommun, Linden, NNAB och Atea.

* Internet of Things – en trådlös infrastruktur i kombination med sensorer.

Kommunikation & Marknad

Kommunikation & Marknad i korthet

Webb och facebook

 • Flest webb-besökare har vi måndagar – onsdagar kl. 9-10.
 • Mest besökta sidorna (förutom startsidan): Öppettider Boda, Webbkamera, Ändrade dagar för sophämtning, Kundservice samt Hämtning – tätort, landsbygd, sommarboende, latrin.
 • Antal användare (räknas endast en gång även om besökaren kommer in fler gånger): 47 496 (2018: 53 327). Minskning med 5831 användare sedan 2018.
 • Antalet besökare som använder mobiltelefon ligger i topp 58,2% (2018: 55,5%), därefter kommer datoranvändare 33,5% (2018: 34,9%) och sist kommer besökare med surfplatta 8,3% (2018: 9,6%).
 • Under 2019 fortsätter antalet följare på vår facebook-sida att öka. Under året får vi 223 nya följare och vid utgången av 2019 har vi 1 571 följare.

Händelser/aktiviteter

 • Digital årsredovisning. Planering och arbete med att fram grunden för en digital årsredovisning pågår under 2019. Resultatet blir denna årsredovisning som med fördel läses digitalt men där det också finns möjlighet att skriva ut den.
 • Kivra – den digitala brevlådan. Under året ansluter sig NAV till Kivra. De som är anslutna till Kivra får viktig post som fakturor, information från myndigheter, kreditupplysningar och även deklarationen dit. Närmare 3 miljoner personer i Sverige har redan en digital brevlåda hos Kivra. Strax efter årsskiftet 2019/2020 skickar NAV ut sina första fakturor via Kivra.
 • Mina sidor – unik information till kund. Under året genomförs ett arbete för att utveckla kundportalen Mina sidor. Nu kan kunden enkelt logga in med Bank-Id eller som tidigare med kundnummer. Portalen utökas med information om vilka miljötjänster kunden har, så som exempelvis datum för sophämtning och hämtning av trädgårdsavfall. Detta gäller oavsett om kunden bor i tätort, på landsbygd eller i sommarstuga/fritidsboende.
 • NAV-almanackan 2020. Då allt fler kunder efterfrågar digital information genomförs under året en omarbetning av almanackan. Innehållet komprimeras och den kundspecifika informationen flyttas från almanackan in till den digitala kundportalen Mina sidor.
 • Fetchplanner – ett digitalt system som säkerställer renhållningens körturer. Det nya digitala systemet som införs under 2019 gör det enkelt för sop- och slambilschaufförerna att köra ”rätt”. I systemet ser de hur de ska köra för att vara så effektiva som möjligt. Arbetsordrar på papper har ersatts av digitala direkt till chaufförernas läsplattor. Kundservice kan se sopbilens färdväg och direkt ge besked till en kund som hör av sig och undrar om sopbilen har passerat ännu eller inte. Det nya systemet gör det också möjligt för alla att få SMS-avisering när det är dags att ställa ut sitt sopkärl – även kunder på landsbygden.

Fjärrvärme

Fjärrvärmeverksamheten omfattar produktion och distribution av fjärrvärme till cirka 1945 kunder
(1 kund kan ha fler abonnentpunkter). Verksamheten bedrivs i Kraftvärmeverket i Nässjö samt i mindre anläggningar i Bodafors och Annneberg.

Fjärrvärme i korthet

Värme och vattenkraft 2019

 • Fjärrvärmeförsäljningen uppgår under året till 157,3 GWh, vilket är 5,7 GWh mindre än 2018.
  2019 är det 88 % i graddagsutfall (dygnsmedeltemperaturens avvikelse från en referenstemperatur), budget ligger på 90 %.
  Under 2019 ansluts 15 nya fastigheter (21 st. 2018) till fjärrvärmenätet (5 st i Bodafors och 10 st i Nässjö). Utöver nyanslutningar förnyas tre serviser till kommunens skolor för att möjliggöra ökat effektuttag efter ombyggnationer. Ny avgrening, ca 200 meter, förläggs vid Sörängen från Bockängsgatan upp mot Dollarstore och Biltema för att möjliggöra fler anslutningar.
 • Elproduktionen i Nässjö kraftvärmeverk och i vattenkraftstationen Ramsjöholm uppgår under året till 34 GWh, en ökning med 5,5 GWh jämfört med föregående år. Produktionen i Ramsjöholm är 3,8 GWh och vid Nässjö kraftvärmeverk 30,2 GWh. NAVs intäkter från kraftproduktionen uppgår 2019 till 12,4 Mkr.
 • Under 2019 tilldelas NAV 15 750 utsläppsrätter, vilket innebär rätt att släppa ut 15 750 ton CO2. 1 808 utsläppsrätter används för reglering av egen produktion avseende 2019. Försäljning av 13 900 utsläppsrätter sker, en intäkt under 2019 på ca 3,7 Mkr.
 • Tillgängligheten på våra biopannor är god under året. Oljeandelen i kraftproduktionen blir 3,24 %, att jämföra med vårt mål om 2%. Målet på 2 % avser bara oljan som används vid Nässjö kraftvärmeverk, i mätetalet 3,24% ingår även den oljan som behövs användas i pannorna som är placerade på andra platser inom Nässjö tätort. Arbete med att ersätta oljan med bioolja pågår och ingår i arbetet med att skapa fossilfritt NAV.
 • En ny el-filteranläggning byggs, detta för att minimera utsläpp av suspenderade (partiklar) ämnen från den lilla pannan. Detta nya el-filter gör att vi klarar de gränsvärden för utsläpp till luft som ställs i Tillstånd för miljöfarlig verksamhet från Länsstyrelsen.
 • Vid den nya Miljöbilstvätten i Nässjö läggs markvärme i marken framför byggnaden, värmen smälter snö på en yta av ca 100 kvm. Möjligheten med markvärme minimerar riskerna för halkolyckor, mindre halkbekämpning – bra miljö- och samhällsnytta. 

Entreprenad

Entreprenad i korthet

Entreprenadavdelningen ansvarar för utförandet av drift och underhåll av gator, parker och ledningsnät för fjärrvärme samt vatten och avlopp inom Nässjö kommun. Avdelningen genomför också olika mark- och anläggningsentreprenader med fokus på ovan nämnda områden. Inom avdelningen finns även en fordons- och maskinverkstad.

 • Avdelningens drifts- och underhållsuppdrag avseende gator, parker och ledningsnät fungerar under året väl.
 • För drift och underhåll av ledningsnät finns nu två arbetslag, och flera planerade åtgärder sker parallellt med akuta arbeten vilket är mer kostnadseffektivt. Underhållsarbeten kan därmed utföras mer systematiskt.
 • Första kvartalet 2019 tar vinterväghållning mycket resurser i anspråk.
 • Behovet av byggnation och förnyelse av infrastruktur är fortsatt starkt. För att möta kundernas behov pågår en fortsatt utveckling av organisationens projektenhet.
 • Under 2019 har vi 10 feriearbetare som hjälper till med gräsklippning, skötsel av parker och bevattning samt målning av lekplatser på ett förträffligt sätt.
 • Under 2019 fortsätter vi att ta bevattningsvatten från sjöar i och runt Nässjö för att spara på dricksvatten och miljö.
 • Exempel på entreprenader under året med byggnation av ny Infrastruktur:
  • Sörängens Verksamhetsområde.
  • Södra vägen etapp 2 påbörjas.
  • Stort projekt på Järnvägsgatan: VA-ledningar byts samt gång- och cykelbana anläggs längs Lindens nya fastighet.
  • Byggnation av infrastruktur (VA, fiberkanalisation, elnät och gata) för det nya bostadsområdet Alsberg.

Renhållning

Renhållningsverksamheten omfattar sop- och latrintömning samt tömning av enskilda avloppsanläggningar i Nässjö kommun.

Renhållning i korthet

 • Förorenade schaktmassor från nya bostadsområden levereras till Boda för att användas inför sluttäckningen, likaså “fines” (ett finkornigt restmaterial) som kommer från fragmenteringsanläggning i Halmstad.
 • Nytt digitalt verksamhetssystem tas i drift.
 • Arbete med nytt tillstånd för Boda avfallsanläggning som kommer vara klart under första halvåret 2020.
 • Vi arbetar fram olika lösningar för att möta förordningen från Naturvårdsverket angående fastighetsnära insamling.
 • En begagnad tvåfacksbil köps in för att effektivisera insamlingen ytterligare.
 • Ombyggnation av miljöstationen där vi tar emot miljöfarligt avfall utförs.
 • Topping av asfalt inom området på Boda.
 • Scanning med hjälp av drönare på deponin för att mäta in höjder.
 • Geoteknisk undersökning i tryckbanken för att mäta hållfastheten.

Vatten & Avlopp

VA-verksamheten ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt omhändertagande och rening av avloppsvatten och dagvatten i Nässjö kommun.

Vatten & Avlopp i korthet

 • Inkoppling av fastigheter till det utbyggda kommunala VA-nätet i Hansarp/Skärsboda påbörjas.
 • Utbyggnad av kommunalt VA i det nya bostadsområdet Alsberg etapp två genomförs.
 • Förprojektering av kommunalt VA till det kommande bostadsområdet Södra Handskeryd påbörjas.
 • Del av råvattenledning förnyas vid Kvarntorpsrondellen inför byggnation av Södra vägen etapp 1.
 • Anläggande av ny dricksvattenledning mellan Sandsjöfors och Sjövik påbörjas parallellt med förnyelse av tryckavlopp.
 • Samråd kring reservvattenfrågan genomförs. 
 • Ytterligare en dricksvattenbrunn inkl. nya filter tas i bruk i Malmbäck för att förstärka vattenförsörjningen.
 • Utbyggnad av kommunalt VA i Sörängen påbörjas inklusive projektering av områdets dagvattenhantering.
 • I övrigt genomförs ett flertal förnyelseprojekt på våra vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer i bl.a Nässjö, Grimstorp och Äng. Projekten genomförs med fokus på modernisering, underhåll och effektivisering av verksamheten.

Citynätet

Citynätet i Nässjö AB har i uppdrag att äga, utveckla och driva ett i huvudsak fiberoptiskt nät samt därmed förenlig verksamhet. Genom samverkan med partners erbjuder bolaget tjänster till företag, fastighetsägare, organisationer samt hushåll huvudsakligen i Nässjö kommun.

Citynätet i korthet

 • Under året blir Citynätet en del av Nässjö Affärsverk.
 • Patrik Cantby tar över som VD för bolaget.
 • Björn Wenström anställs som verksamhetschef, Jonas Forsum börjar som projektsamordnare, Mats Ljungdahl som teknikansvarig och Bryar Sarkan anställs för att ta hand om försäljning och marknad.
 • För att få till fler affärsmöjligheter byts flera större stamledningar inom Nässjö ut.
 • Under 2019 byggs fibernätet ut till totalt 729 (1076 år 2018) fastigheter inom Nässjö kommun. Framförallt görs en ökning av anslutningar på landsbygd i form av samprojekt med hushållen. Dessutom slutförs utbyggnaden i Ormaryd och Sandsjöfors under året.
 • Samprojekt med Nässjö kommun görs på Sörängens industriområde och Norra Alsberg med förberedande kanalisation för anslutning av fiber till samtliga fastigheter.
 • Totalt vid årsskiftet 2019/2020 är det 3 728 privatkunder (3 147 vid årsskiftet 2018/2019) som har en aktiverad tjänst i fibernätet. Antalet TV-kunder i fibernätet är 1 438 (1 294 vid årsskiftet 2018/2019). Antalet anslutna fiberförbindelser uppgår till 5 454 (4 607 vid årsskiftet 2018/2019).

Vision

Tillsammans skapar vi livskvalitet!
– med kunden i centrum och kommande generationer i tanken!

Affärsidé

NAV tillhandahåller och utvecklar produkter och tjänster inom energiförsörjning, fjärrvärme, elnät, kraftproduktion, renhållning samt vatten och avlopp.  

NAV ansvarar för att gator och parker är välskötta och ger ett trevligt intryck samt genomför mark- och anläggningsentreprenader.

NAV skapar livskvalitet genom att få vardagen att fungera för de som lever och verkar i Nässjö kommun. NAV arbetar långsiktigt och bidrar därigenom till en attraktiv kommun och ett hållbart samhälle.

Prissättningen för NAVs produkter och tjänster medför en sund ekonomisk utveckling.

Utdrag ur Affärsplan 2019, fastställd i styrelsen 2018-06-11   

Kärnvärden

Serviceinriktade – Effektiva – Långsiktiga – Framåtriktade

26
kvinnor114
män

(9 män i NAV Elnät
och 4 män i Citynätet)

97 %

är medarbetarnas frisknärvaro

20,4 h

kompetensutveckling per medarbetare under året

2 780

slamtömningar under året

5 900 000 000

liter renat avloppsvatten

1 583

ton insamlade förpackningar i kommunen

4,9 min

avbrottstid i elnätet per medelkund

635 ton

insamlade mängder farligt avfall. Hushållens farliga avfall, impregnerat avfall, elektronik, vitvaror, batterier och asbest.

Årsredovisning 2019

ÅRSREDOVISNING 2019 för Nässjö Affärsverk AB (org.nr. 556038-7044)

Styrelsen och verkställande direktören för Nässjö Affärsverk AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 2019.

Förvaltningsberättelse

Verksamhet och ägarförhållanden

Nässjö Affärsverk ABs verksamhet omfattar elproduktion, fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmedistribution, tillhandahållande av vatten och avlopp, renhållningsverksamhet samt utföraransvar för Nässjö kommuns gatu- och parkverksamhet. Fjärrvärmeverksamheten är förlagd till Nässjö tätort, Bodafors och Anneberg medan övriga verksamheter bedrivs i hela Nässjö kommun. 

Nässjö Affärsverk AB ägs till 100% av det av Nässjö kommun helägda Örnen i Nässjö AB. Antalet aktier uppgår till 30 100 st. Aktiekapitalet uppgår till 30 100 000 kronor.  

Nässjö Affärsverk Elnät AB, som ägs av Nässjö Affärsverk AB, bedriver elnätsverksamhet i Nässjö tätort samt viss sidoordnad verksamhet. 

Citynätet i Nässjö AB, som ägs av Nässjö Affärsverk AB, bedriver fiberverksamhet i Nässjö kommun.

Nässjö Affärsverk AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken inom ett antal olika områden. Bolaget har sammanlagt ca 50 tillstånd varav de flesta berör verksamheterna inom vatten och avlopp samt kraftvärmeproduktion. De mest betydande miljöaspekterna är utsläpp av kemikalier, t ex i samband med reningsprocesserna inom vatten- och avloppsverksamheten samt gatu- och parkverksamheten. Utsläpp av bland annat kväveoxider, svavel- och koldioxid genereras i samband med egna transporter och kraftvärmeproduktion. 

Bolagets miljöledningssystem certifierades enligt ISO 14001:2004 under 2009. Sedan 2018 är bolaget certifierat enligt den uppdaterade standarden ISO 14001:2015. Interna revisioner genomförs vid så kallade miljöronder och under 2019 har systemet genomgått en extern revision som utfallit med gott resultat.

Uppfyllelse av ändamål och efterlevnad av tillämpliga kommunalrättsliga principer

Enligt bolagsordningen är ändamålet med bolaget att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för nedanstående numrerade verksamheter, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service ska tillgodoses. Verksamheterna ska bedrivas med god hushållning och med så liten påverkan som möjligt på den yttre miljön. Verksamheterna 3-6 ska bedrivas med iakttagande av självkostnadsprincipen, och verksamheterna 2-8 ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen.

 1. producera el, 
 2. producera, distribuera och tillhandahålla fjärrvärme, 
 3. producera, distribuera och tillhandahålla dricksvatten och omhänderta avloppsvatten, 
 4. ombesörja renhållningsverksamhet, 
 5. på Nässjö kommuns uppdrag ansvara för drift och underhåll av det kommunala gatunätet och parkverksamheten, 
 6. på Nässjö kommuns uppdrag utföra övriga drifts- och investeringsuppdrag, 
 7. tillhandahålla och utveckla miljö-, energi-, och fibertekniska tjänster och nya energilösningar för ett hållbart samhälle, 
 8. äga rätt att ägna sig åt produktion och förädling av biogas baserat på matavfall. 

I bolagets ägardirektiv har bolagets ändamål ytterligare preciserats: I bolaget bedrivna verksamheter har stor betydelse för Nässjö kommun och dess invånare. Verksamheterna bidrar till att göra Nässjö kommun till en framgångsrik och attraktiv kommun, till nytta för både kommuninvånare och näringsliv. Ägarrollen är därför ett viktigt instrument för Nässjö kommuns ambition att påverka och styra utvecklingen i de av bolaget bedrivna verksamheterna.

Beaktat den stora påverkan verksamheterna har för Nässjö kommuns invånare och näringsliv ska verksamheterna bedrivas utifrån ett långsiktigt och driftsäkert perspektiv. Med detta följer även att god teknisk praxis ska tillämpas, optimalt resursutnyttjande ska eftersträvas, den yttre miljön ska påverkas i minsta möjliga grad och kundens behov av tillgänglighet och service ska sättas i första rum.

Verksamhetsåret 2019

Värme och vattenkraft

Fjärrvärmeförsäljningen uppgick under året till 157,3 GWh, vilket är 5,7 GWh mindre än 2018. 2019 var det 88 % i graddagsutfall (dygnsmedeltemperaturens avvikelse från en referenstemperatur), budget låg på 90 %. 

Under 2019 har 15 nya fastigheter (21 st. 2018) anslutits till fjärrvärmenätet (5 st. i Bodafors och 10 st. i Nässjö). Utöver nyanslutningar har tre serviser förnyats till kommunens skolor för att möjliggöra ökat effektuttag efter ombyggnationer. Ny avgrening, ca 200 meter, har förlagts vid Sörängen från Bockängsgatan upp mot Dollarstore och Biltema för att möjliggöra fler anslutningar. 

Elproduktionen i Nässjö kraftvärmeverk och i vattenkraftstationen Ramsjöholm uppgick under året till 34 GWh, vilket är en ökning med 5,5 GWh jämfört med föregående år. Produktionen i Ramsjöholm var 3,8 GWh och vid Nässjö kraftvärmeverk 30,2 GWh. NAVs intäkter från kraftproduktionen uppgick 2019 till 12,4 Mkr (7,3 Mkr).

Under 2019 tilldelades NAV 15 750 utsläppsrätter, vilket innebär rätt att släppa ut 15 750 ton CO2. 1 808 utsläppsrätter användes för reglering av egen produktion avseende 2019. Försäljning av 13 900 utsläppsrätter har skett, vilket inneburit en intäkt under 2019 på ca 3,7 Mkr.

Tillgängligheten på våra biopannor har varit god under året. Oljeandelen i kraftproduktionen blev 3,24 %, att jämföra med vårt mål om 2%. Målet på 2 % avser bara oljan som används vid Nässjö kraftvärmeverk, i mätetalet 3,24% ingår även den oljan som behöver användas i pannorna som är placerade på andra platser inom Nässjö tätort. Arbete med att ersätta oljan med bio-olja pågår och ingår i arbetet med att skapa ett fossilfritt NAV.

En ny el-filteranläggning har byggts, detta för att minimera utsläpp av suspenderade (partiklar) ämnen från den lilla pannan. Detta nya el-filter gör att vi klarar de gränsvärden för utsläpp till luft som ställs i Tillstånd för miljöfarlig verksamhet från Länsstyrelsen.

Vid den nya Miljöbilstvätten i Nässjö har markvärme lagts i marken framför byggnaden, värmen smälter snö på en yta av ca 100 kvm. Möjligheten med markvärme minimerar riskerna för halkolyckor, mindre halkbekämpning – bra miljö- och samhällsnytta.

Entreprenad

Entreprenadavdelningen har utfört drift och underhåll av gator, parker och ledningsnät för fjärrvärme samt vatten och avlopp inom Nässjö kommun. Avdelningen ansvarar även för yttre skötsel av fritidsanläggningar på uppdrag av Kultur- och Fritidsförvaltningen. Avdelningen genomför också byggnationer i form av mark- och anläggningsentreprenader med fokus på ovan nämnda områden. Inom avdelningen finns även en fordons- och maskinverkstad. 

Avdelningens drifts- och underhållsuppdrag avseende gator, parker och ledningsnät har fungerat väl och genomförts på ett bra sätt med nöjda beställare. Första kvartalet 2019 tog vinterväghållning mycket resurser i anspråk för att sedan under det sista snöfattiga kvartalet ha mindre behov av resurser än beräknat.

Behovet av byggnation och förnyelse av infrastruktur är fortsatt starkt. För att möta kundernas behov pågår en fortsatt utveckling av organisationens projektenhet. För drift och underhåll av ledningsnät finns nu två arbetslag, och flera planerade åtgärder sker parallellt med akuta arbeten vilket är mer kostnadseffektivt då underhållsarbeten kan utföras mer systematiskt.

Investeringar har i stort genomförts enligt årets budget som i första hand berör fordons- och maskinparken, vilket är en strategisk fråga för att säkerställa avdelningens långsiktighet och effektivitet samt bidra till ett fossilfritt NAV. Utöver fordon och maskiner har investeringar gjorts i fastigheten på Anneforsvägen. 

Under året har många projekt utförts i samverkan med Tekniska serviceförvaltningen och övriga avdelningar inom NAV. Förnyelse av befintlig infrastruktur har utförts med utbyte av VA-ledningar enligt NAVs förnyelseplan, ombyggnationer av gång- och cykelvägar och gator, underhåll av fjärrvärmenäten. Under året har avdelningen också påbörjat projektet Södra vägen etapp 2 samt byggt infrastruktur för det nya bostadsområdet i Alsberg.

Renhållning

Renhållningsverksamheten omfattar sop- och latrintömning samt tömning av enskilda avloppsanläggningar i Nässjö kommun. 

Under året har verksamheten arbetat fram alternativ för hur man kan tänkas möta förordningen från Naturvårdsverket angående fastighetsnära insamling. Då osäkerheten är stor avseende vilket ansvar som läggs på kommunerna när det handlar om fraktioner som ska samlas in samt ersättning som kommunen får för denna insamling, har man jobbat fram olika tänkbara lösningar.

Sluttäckningen av deponin på Boda avfallsanläggning går enligt plan. Förorenade schaktmassor från nya bostadsområden har levererats in till Boda för att användas i sluttäckningen. Även ”fines” (ett finkornigt restmaterial) som kommer från fragmenteringsanläggning i Halmstad har inkommit och använts till sluttäckningen.

Avdelningen har under året implementerat ett nytt verksamhetssystem, som ska bidra till bl.a. ruttoptimering, vilket både gynnar verksamheten och miljön.

VA

Under 2019 har inkoppling av fastigheter till de nyligen utbyggda kommunala VA-näten i Snuggarp (Forserum) samt Hansarp/Skärsboda (Stensjön) påbörjats. Anläggande av kommunalt VA i exploateringsområdet Sörängen (Nässjö) är pågående och kommer fortsätta framgent. Utbyggnad av kommunalt VA i Alsberg etapp två har slutförts parallellt med påbörjande av förprojektering av kommunalt VA till det kommande bostadsområdet Södra Handskeryd samt verksamhetsområde Södergården. 

Ett långsiktigt förnyelsearbete av VA-ledningsnäten i Nässjö kommun pågår sedan 2011. Enligt verksamhetsplanen för 2019 ska minst 3 500 m ledning förnyas. Under året har 2 404 m förnyats framför allt i Nässjö och Bodafors. Prioriteringsgrunderna utgörs av ålder, läckfrekvens och konsekvenser vid avbrott, samt eventuella synergimöjligheter vid gatu- och beläggningsarbeten. Förnyelsetakten för 2019 har påverkats negativt av de stora nyexploateringsprojekten som genomförts.

Fortsatt utredning samt genomförande av samråd avseende reservvattenfrågan har genomförts under året. Även viss förberedelse av dokument för en kommande ansökan har gjorts parallellt med samrådshandlingar. Arbetet fortgår i enlighet med tidigare beslut i NAVs styrelse om att förbereda en ansökan för reservvatten.

Ett flertal förnyelseprojekt på våra vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer, bl.a. i Nässjö, Grimstorp och Äng, har genomförts. Detta handlar om projekt för modernisering, kvantitetssäkring, kvalitetssäkring, underhåll och effektivisering av verksamheten. 

Till skillnad från tidigare två år infördes inget bevattningsförbud i kommunen.

Elnät

Verksamheten omfattar anläggning, service och underhåll av ledningsnätet inom Nässjö stad, där NAV Elnäts uppdrag är att ansvara för ett väl underhållet och driftsäkert nät. 

Ett antal investeringsprojekt har genomförts inom NAV Elnät. Ombyggnation och förnyelse av två nätstationer samt utbyte av ett 90-tal kabelskåp har utförts. El- och belysningsnät har utförts på Nässjö stads exploateringsområden och antalet nyanslutningar har ökat under året.

Planeringsarbete har genomförts avseende implementation av ett nytt mätvärdesinsamlingssystem samt utbyte av elnäts samtliga elmätare för att möta de nya myndighetskrav som träder i kraft 2025. Arbetet med datatvätt inför övergången till elhandlarcentrisk elmarknadsmodell och elhubb pågår. Elhubben förväntas vara i drift tidigast 2022.

Utfallet för energimarknadsinspektionens intäktsreglering som gäller perioden 2020-2023 är klar. Beräkningsmodellen för intäktsramen kommer minska bolagets resultat under perioden. Det är dock fortfarande juridiska processer igång som inte är avgjorda, och som kommer påverka möjligheterna för bolaget att få nyttja sin intäktsram.

Driftsäkerheten var god under året, med få driftstörningar. Den oaviserade avbrottstiden per medelkund uppgick till 4,9 min/kund under 2019 (4,1 minuter under 2018).

Fiber

Under 2019 har bolaget byggt ut fibernät till totalt 729 (1076 år 2018) fastigheter inom Nässjö kommun.Framförallt har en ökning av anslutningar gjorts på landsbygd i form av samprojekt med hushållen. Dessutom har utbyggnaden i Ormaryd och Sandsjöfors slutförts under året.

Samprojekt med Nässjö kommun har gjorts på Sörängens industriområde och Norra Alsberg med förberedande kanalisation för anslutning av fiber till samtliga fastigheter.

Totalt vid årsskiftet 2019/2020 var det 3 728 privatkunder (3 147 vid årsskiftet 2018/2019) som hade en aktiverad tjänst i fibernätet. Antalet TV-kunder i fibernätet var 1 438 (1 294 vid årsskiftet 2018/2019). Antalet anslutna fiberförbindelser uppgick till 5 454 (4 607 vid årsskiftet 2018/2019).

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick 2019 till 337,0 Mkr (300,1 Mkr) vilket är en ökning med 36,9 Mkr jämfört med 2018. Omsättningsökningen kan främst härledas till förvärvet av Citynätet i Nässjö AB där nu omsättningen räknas in i NAV-koncernen för 2019. Även Entreprenadverksamheten ökade sin omsättning, främst beroende på ökad andel externa jobb.

Rörelsekostnaderna har ökat med ca 39,4 Mkr jämfört med 2018. Största förändringarna är inom råvaror och förnödenheter (21,4 Mkr) respektive personalkostnader (6,3 Mkr). Även här består största delen av ökningen på förvärvet av Citynätet, men även på den ökade omsättningen inom Entreprenadverksamheten, något som både påverkar material- och personalkostnaderna.

Resultatet efter finansiella poster för koncernen uppgick till 55,7 Mkr (31,8 Mkr). Ökningen består främst av upplösen av negativ goodwill som uppstod vid förvärvet av Citynätet. Goodwillen uppgår till 24,9 Mkr och löses upp genom att den intäktsförs som en övrig rörelseintäkt i koncernredovisningen 2019.  Borträknat påverkan av goodwill uppgår resultatet efter finansiella poster till 30,8 Mkr. I detta resultat finns en resultatpåverkan från Citynätet med 1,6 Mkr, vilket är det upparbetade resultatet efter förvärvstidpunkten. Den något lägre nivån på resultatet efter finansiella poster 2019 jämfört 2018 beror dels på ett lägre resultat från värmeverksamheten, där en varm höst påverkat försäljningen, och dels på att föregående års resultat innehöll en försäljningsintäkt avseende innehavet i Bixia ProWin AB om ca 5,5 Mkr.

Lönsamhet, soliditet och likviditet 

Avkastningen på totalt kapital uppgick 2019 i koncernen till 6% (4%) medan avkastningen på justerat eget kapital efter avdrag för schablonskatt uppgick till 10% (6%). Motsvarande avkastning i moderbolaget uppgick till 3% (4%) respektive 3% (5%). Koncernens soliditet uppgick 2019-12-31 till 45% (47%) och moderbolagets till 44% (45%). Koncernens behållning av likvida medel uppgick 2019-12-31 till 85,0 Mkr (112,7 Mkr). 

Investeringar och finansiering

Under början av maj 2019 förvärvade Nässjö Affärsverk AB 100% av aktierna i Citynätet i Nässjö AB. Säljaren var Örnen i Nässjö AB och ersättningen uppgick till 22,1 Mkr. 

Den sammanlagda summan för koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick 2019 till 103,9 Mkr (70,2 Mkr). 43,5 Mkr av denna summa avser investeringar inom moderbolagets VA-verksamhet. Värmeverksamhetens investeringsvolym uppgick till 23,0 Mkr, och investeringsvolymen för Citynätet uppgick till 18,4 Mkr. Samtliga investeringar har finansierats med eget kapital. Koncernens samlade räntebärande låneskuld uppgick 2019-12-31 till 271,8 Mkr (229,8 Mkr). Samtliga lån som är upptagna i bank/kreditinstitut är upptagna av moderbolaget med kommunal borgen som säkerhet. Den genomsnittliga räntenivån uppgick 2019-12-31 till 1,89 % (2,21 %). Den genomsnittliga räntebindningen uppgick vid samma datum till 3,04 år (4,09 år). 

Framtid och risker 2019

Framtidsfrågorna inom energibranschen är många och diskussioner pågår inte minst inom EU. Målbilden för EU som ska nås år 2030 har satt avtryck i Sverige. De svenska energi- och klimatmålen är tydliga och gäller för 2030 och framåt. Ambitionen är att nå 100 % förnybar elproduktion år 2040 och att Sverige år 2045 ska ha nettonollutsläpp. Dessvärre är vägen dit långt ifrån lika tydlig. Lagstiftningen är ännu inte synkroniserad med målbilden och det saknas ett helhetsperspektiv för energisystemet. Skatter och regelverk är inte framtagna utifrån den utveckling vi står inför. Exempelvis motverkar nyligen beslutade styrmedel kraft- och fjärrvärmens utbyggnad, trots att alla riksdagspartier vill ha en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor. Förhoppningsvis kommer detta att förtydligas kommande år. Ett bra initiativ för att ta ett helhetsgrepp är det arbete energibranschen initierat i och med framtagandet av färdplaner för ett fossilfritt samhälle. Färdplanen för el och färdplanen för uppvärmningsbranschen är strategiska dokument som beskriver de utmaningar som finns och de övergripande åtgärder som krävs i arbetet för ett fossilfritt samhälle. På NAV är miljöfrågor ständigt i fokus. Målet om ett fossilfritt NAV driver på arbetet med att göra fjärrvärmeproduktionen fossilfri och att successivt byta ut fordonsparken mot fossilfria alternativ. Viss utbyggnad av publik laddinfrastruktur har skett senaste åren och paket för hemladdning har tagits fram till NAVs kunder. 

Energimarknadsinspektionens nya förslag till elnätsreglering är avsett att minska kundernas elnätsräkning, men risken är stor att det sker på bekostnad av förnyelse av befintliga anläggningar och kommande investeringar, som kan behövas när förnybar elproduktion byggs ut och smarta elnät blir en realitet. NAV fick under året beslut om ny intäktsram för perioden 2020-2023. Intäktsramen har sänkts med ca 10 % vilket i teorin ger en betydande påverkan på bolagets resultat och uppfyllandet av ägardirektiven. Samtidigt togs beslut om möjligheten till överrullning av intäkter från tidigare perioder. Beslutet föll väl ut för NAVs räkning och överrullning av intäkter får göras, förutsatt att investeringsnivån och förnyelsen av elnätsanläggningarna hålls på en hög nivå. Den resultatpåverkande effekten uteblir därmed, i alla fall kommande år. 

En gränslös nordisk elmarknad har varit på den politiska dagordningen under en längre tid. Arbete med att ta fram regler och tillvägagångssätt för att nå en gemensam nordisk slutkundsmarknad drar ut på tiden. Syftet med den så kallade elhandlarcentriska modellen är bland annat att slutkunden ska ha en huvudsaklig kontaktpunkt, elhandelsföretaget, och att samfakturering av nät- och elhandelsavgifter ska ske. Tidigare satt slutdatum var 2020, något som nu skjutits fram till tidigast 2023. Framöver kommer NAV att behöva allokera resurser till detta arbete.   

Fjärrvärmeaffären har under många år varit starkt bidragande till NAVs goda resultat. Stora reinvesteringar sker nu fortlöpande på fjärrvärmenätet och i produktionsanläggningarna men antalet nya kunder per år sjunker. Samtidigt blir klimatet varmare med mindre värmebehov som följd. Under 2019 har en livstidsanalys av kraftvärmepannan gjorts. Stora investeringar krävs framgent för att värmeproduktionen ska hållas igång till 2040. Elproduktionen däremot har inom kort nått sin tekniska livslängd och därmed är det osäkert hur länge till el och värme kan produceras. En framtida investering i en ny panna är kapitalkrävande och kommer få stor påverkan på företagets finansiering och resultat. Med tanke på den osäkerhet som för tillfället råder kring kraftvärmens roll i framtidens energisystem är det högst osäkert om en ny panna kommer att producera el och värme eller bara värme. 

NAVs förnyelseplan inom VA-ledningsnätet fortskrider enligt plan. Planen stipulerar en årlig förnyelsetakt om 3000 meter VA-ledningar. På grund av flertalet exploateringsprojekt i ett växande Nässjö har förnyelsetakten minskat något de två senaste åren (2400 m 2019). Prioriteringsgrunderna kommer även fortsatt att utgöras av ålder, läckfrekvens och konsekvenser vid avbrott samt möjligheter till synergieffekter vid planerade gatu- och beläggningsarbeten. Kvaliteten vid förnyelse av VA-ledningarna är en riskfaktor varför egenkontroll och kvalitetssäkring har högsta prioritet.  

Arbetet med att lösa reservvattenfrågan för Bodafors, Grimstorp och Nässjö har intensifierats under 2019. Samråd har hållits med ambitionen att söka en ny vattendom för reservvattenuttag ur Storesjön i Bodafors. NAVs styrelse kommer under hösten 2020 att ta ställning till en eventuell ansökan. Planen är att reservvattenlösningen ska stå klar 2024. Fondering för framtida reservvatten uppgår per årsskiftet till ca 45 Mkr. Till detta ska läggas avsatt belopp om ca 35 Mkr som endast finns avsatt i VA-redovisningen, och därmed inte visas i den externa redovisningen. Sammantaget finns alltså i investeringsfonden för reservvattentäkt ca 80 Mkr.

Inom renhållningsverksamheten pågår arbetet med förberedelser inför övergången till fastighetsnära insamling (FNI). Dagens insamling av två fraktioner (mat och brännbart) kommer inom en snar framtid utökas till att gälla även förpackningar. Samverkan med grannkommunerna är en viktig faktor för att lyckas i detta arbete. 2025 ska FNI vara utbyggt i Sverige.

2019 förvärvade NAV Citynätet i Nässjö AB (CNN) från moderbolaget Örnen i Nässjö AB för 22,1 Mkr. CNN fokuserar på utbyggnad av fiber i tätort och på landsbygd. Flertalet synergier kommer att uppnås i och med förvärvet av CNN, inte minst kopplat till NAVs digitaliseringsarbete och sökandet efter nya affärer.

Under kommande år läggs stort fokus på digitalisering, som ett verktyg för att möta framtidens utmaningar och möjligheter. För att säkerställa drift och leverans av samhällsviktiga tjänster har EU tagit fram det så kallade NIS-direktivet. Syftet med NIS-direktivet är att fastställa en hög nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem. Under 2019 har NAV fokuserat arbetet på IT-säkerhet (NIS-direktivet) och IT-styrning, allt för att förbättra och effektivisera arbetet i våra verksamheter.  

Under 2019 trädde den nya säkerhetsskyddslagen ikraft i Sverige. Syftet med lagen är att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för landets säkerhet. Energi- och vattenförsörjning är två områden som kan omfattas av lagstiftningen. En säkerhetsskyddsanlys har påbörjats för att identifiera vilken roll NAV bör ta i arbetet med att höja säkerheten i Nässjö kommun. 

NAVs ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter företaget för ränterisk avseende kassaflöde vilket delvis neutraliseras av kassamedel med rörlig ränta. NAV har som policy att ha en räntebindningstid på mellan 1 och 7 år. Företaget använder derivatinstrument för att säkra viss riskexponering. Riskhanteringen enligt befintlig policy har i tider av låga räntor gjort att NAVs snittränta varit något hög. För att minimera riskutsattheten ytterligare anlitas extern kompetens för rådgivning.

Ekonomisk utveckling i sammandrag

Definitioner av nyckeltal

Balanslikviditet

Totala omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder.

Soliditet

Eget kapital i relation till balansomslutningen.

Genomsnittlig skuldränta

Räntekostnader i relation till genomsnittliga kort- och långfristiga skulder.

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på eget kapital efter skatt

Resultat efter finansiella poster med avdrag för schablonmässig skatt (22,0%) i relation till genomsnittligt eget kapital.

Vinstmarginal före finansiella kostnader

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till årets bruttoomsättning (nettoomsättning minus fakturerade punktskatter).

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i relation till årets nettoomsättning.

Förändring av eget kapital

ModerbolagetAktiekapitalReservfondFritt eget kapital
Vid årets ingång30 10063518 904
Årets resultat
 -164
Vid årets utgång30 10063518 740
KoncernenAktiekapitalReservfondFritt eget kapital
Vid årets ingång30 100635429 091
Årets resultat
 36 923
Vid årets utgång30 100635466 014

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel utgörande:

Balanserade vinster:18 904 176,10
Årets vinst:-164 262,60
Till årsstämman förfogande stående medel:18 739 913,50
disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning:18 739 913,50

RESULTATRÄKNING, Koncern och Moderbolag (tkr)

BALANSRÄKNING, Koncern och Moderbolag (tkr)

BALANSRÄKNING, Koncern och Moderbolag (tkr)

KASSAFLÖDESANALYS, Koncern och Moderbolag (tkr)

Tilläggsupplysningar för koncernen och moderbolaget

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Bolagen i NAV-koncernen har tryggat sina pensionsåtaganden via försäkring, varför några avsättningar för pensioner ej redovisas i balansräkningen.  

Redovisning av koncernbidrag

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen baseras på följande förhållanden:

FöretagÄgareSäteAntal aktierKapitalandelBokfört värde
Nässjö Affärsverk ABÖrnen i Nässjö ABNässjö30 100100%30 100 tkr
Nässjö Affärsverk Elnät ABNässjö Affärsverk ABNässjö14 000100%14 000 tkr
Citynätet i Nässjö ABNässjö Affärsverk ABNässjö12 100100%12 100 tkr

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med gällande rekommendationer innebärande bland annat att bokslutsdispositioner och obeskattade reserver ej redovisas i koncernens resultat- och balansräkning. Obeskattade reserver delas i koncernbalansräkningen upp i uppskjuten skatt (21,4%) och i bundna reserver. 

Koncernredovisningen avseende dotterbolagen har gjorts enligt den så kallade förvärvsmetoden. 

Intressebolaget Norra Smålands Energi AB, vilket till 28% ägs av Nässjö Affärsverk AB, har ej konsoliderats i koncernredovisningen med tanke på bolagets ringa betydelse för koncernens totala ekonomi. Norra Smålands Energi ABs egna kapital uppgick 2019-12-31 till 3 890 tkr (3 841 tkr) och resultatet 2019 till 49 tkr (66 tkr). 


Aktiverat arbete för egen räkning

Posten avser nedlagd arbetstid värderad till direkt lön och sociala avgifter samt, i förekommande fall, material samt omkostnadspåslag. 

Varulager

Varulagren har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader.   

Intäkter

Inkomster redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få in. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Anslutningsavgifter intäktsförs vid tidpunkten för anslutningen, dock bortsett från anslutningsavgifter från VA-monopolet, vars redovisning förklaras nedan.

Pågående tjänsteuppdrag

Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete, och redovisas i posten övriga fordringar om uppdragen utförs på löpande räkning. Om uppdragen utförs mot ett på förhand överenskommet pris redovisas posten i råvaror och förnödenheter samt pågående arbeten för annans räkning. 

Redovisning av anläggningsavgifter från VA-monopolet

Från och med 2014 hanteras anläggningsavgifter som avser att täcka investering genom att dessa periodiseras och intäktsförs successivt och i takt med att investeringsutgiften kostnadsförs (avskrivning).

Immateriella tillgångar  

Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärden med avdrag för planenlig avskrivning. Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättning att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till eventuellt väsentligt restvärde.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Från och med 2014 har dessa tillgångar därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. 

Fordringar och skulder

Kundfordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Osäkra kundfordringar har värderats utifrån inkassoföretagets pågående inkassoärenden vid bokslutstillfället. Fordringar äldre än sex månader anses som osäkra till 100%, en princip som antogs 2010. 

Övriga fordringar har upptagits till balansdagens nominella värden. Skulder har upptagits till balansdagens nominella värden.

Finansiella instrument

Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärden i enlighet med reglerna i kapitel 11 i BFNAR 2012:1. För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. Hanteringen av dessa sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som fastställts i gällande finanspolicy. Instrumentet innebär att räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen vilket ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och därmed anpassa skuldportföljen efter förändringarna på räntemarknaden. Ränteswaparna betraktas som ett säkringsinstrument innebärande att ränteswaparnas anskaffningsvärde aldrig får överstiga summan av underliggande låneportfölj.   Per bokslutsdagen uppgår utestående ränteswapavtal till 155,0 Mkr (225,0 Mkr).

Säkringsredovisning

Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket effektivt under den period för vilken säkringen har identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när säkringen ingås.

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Utsläppsrätter

Utsläppsrätter är immateriella rättigheter. Till den del rättigheterna är avsedda att innehas i mer än ett år sker redovisning under immateriella anläggningstillgångar, i övriga fall sker redovisning under omsättningstillgångar.

Anskaffning av utsläppsrätter sker antingen genom köp eller genom tilldelning. Tilldelade utsläppsrätter erhålls utan vederlag och redovisas vid anskaffningstidpunkten till verkligt värde såsom ett statligt bidrag. Rättigheter som är redovisade bland omsättningstillgångar är värderade till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Förändringen mellan anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet vid avyttring av utsläppsrätter resultatförs vid avyttringstillfället.

Skulder för överuttag från VA-monopolet

Moderbolagets monopolverksamhet inom vatten lyder under lagen om allmänna vattentjänster. Verksamheten ska enligt lagen tillämpa självkostnadsprincipen vilket innebär att intäkter maximalt får redovisas motsvarande för verksamheten nödvändiga kostnader. Om kunderna under räkenskapsåret fakturerats mer än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett ”överuttag”. Ett överuttag kan nyttjas för täckande av högst tre år gamla underuttag, fonderas för framtida nyinvesteringar eller återbetalas till kunderna inom tre år. Den i VA-särredovisningen redovisade investeringsfonden är legalt att betrakta som skulder till kundkollektivet vilket medför att de även ska redovisas i moderbolaget och koncernen. Under 2014 har styrelsen beslutat att från och med räkenskapsåret 2014 börja redovisa över- eller underuttag i moderbolag och koncernen.  Investeringsfonden redovisas bland övriga långfristiga skulder. 

Avsättning till deponi

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst, men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. 

Avsättning till avslutning och återställning av deponi löses upp vartefter återställningsarbetet utförs. Avsättningen omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den aktuella bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. En justering av tidigare redovisade avsättningsbelopp redovisas i resultaträkningen. Eventuella överskott eller underskott återförs eller belastar renhållningskollektivet genom att kommande års taxor korrigeras.  

Upplysningar till enskilda poster, resultaträkning (tkr)

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Avgångsvederlag m.m.

Vid uppsägning av VD från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader samt en engångsersättning motsvarande sex månadslöner. Enligt anställningsavtalet gäller tre månaders uppsägningstid från VDs sida.

Antal ledamöter och suppleanter i bolagsstyrelsen uppgår till tjugo personer. Av dessa är fyra kvinnor. Företagsledningen, dvs ledningsgruppen, består av elva personer. Av dessa är tre kvinnor.

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas historiska anskaffningsvärden samt på dess beräknade nyttjandeperioder. Årliga värdeminskningsavdrag har tillämpats enligt följande:

Immateriella anl.tillg.20%
Byggnader2-7%
Markanläggningar5%
Övriga tillgångar3-20%

Inventarier med ett anskaffningsvärde understigande 20 000 kr aktiveras ej.

Not 9 Koncerninterna transaktioner
Mellan Nässjö Affärsverk AB och dotterbolaget Nässjö Affärsverk Elnät AB har följande försäljning förekommit under året:
Inköp från NAV Elnät AB 3 516 tkr
Försäljning till NAV Elnät AB 8 543 tkr
Mellan Nässjö Affärsverk AB och dotterbolaget Citynätet i Nässjö AB har följande försäljning förekommit under året:
Inköp från Citynätet i Nässjö AB 143 tkr
Försäljning till Citynätet i Nässjö AB 1 004 tkr
Transaktioner i koncernen har baserats på självkostnadsprissättning varför några internvinster ej har förekommit.

Uppskjuten skattefordran, avseende underskottsavdrag och skillnad mellan bokförings- och skattemässiga avskrivningar, bedöms ej som väsentlig till belopp samt bedöms inte utnyttjas inom nära framtid och redovisas därför ej i balansräkningen.

Not 12 Uppgift om moderföretag
NamnOrg.nrSäte
Örnen i Nässjö AB556620-9010Nässjö
Not 17 Uppgifter om aktier och andelar i dotter- och intresseföretag
FöretagOrganisationsnummer SäteAktier, stKapitalandelAktiekapital
Dotterföretag till Nässjö Affärsverk AB
Nässjö Affärsverk Elnät AB556526-1459 Nässjö14 000100%14 000 000
Citynätet i Nässjö AB556675-5897 Nässjö12 100100%12 100 000
FöretagOrganisationsnummer SäteAktier, stKapitalandelBokfört värde (kr)
Intresseföretag till Nässjö Affärsverk AB
Norra Smålands Energi AB556190-7980 Nässjö84028%95 699
Not 22 Koncernkonto
Koncernen ingår i Nässjö kommuns finansiella koncernkonto. Beviljad limit på den däri ingående checkräkningskrediten uppgår till 20 Mkr avs. NAV och 35 Mkr avs. Citynätet.
Not 23 Antal aktier och kvotvärde
Nässjö Affärsverk ABAntal aktierKvotvärde
Antal A-aktier301001000
Not 24 Förslag till vinstdisposition
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel:
Balanserad vinst18 904 176,10
Årets förlust:−164 262,60
18 739 913,50
disponeras så att i ny räkning överföres18 739 913,50
Not 27 Skulder till kreditinstitut
Av utgående total skuld per 2019-12-31 förfaller 261,8 Mkr (229,8 Mkr) till betalning tidigare än 5 år efter balansdagen. Samtliga lån är upptagna med borgen av Nässjö kommun som säkerhet. Borgensavgift betalas till Nässjö kommun fr.o.m 2012.
Not 28 Skulder till Nässjö kommun, exploateringslån
Posten avser ränte- och amorteringsfria lån upptagna hos Nässjö kommun. Lånen finansierar NAVs investeringar i kommunala exploateringsområden vilka ännu ej har finansierats via anslutningsavgifter.

De ingående balanser som fanns i Citynätet i Nässjö AB vid förvärvstidpunkten har räknats in i förändringen i KFAn på samtliga rader där det fanns värden.

Styrelsen 2019

Bakre raden: Arne Bülow, Tommie Ekered, Stellan Lind, Patric Cronvall, Per Ewert, Claes Rostedt, Tommy Broholm (ordförande)
Främre raden: Patrik Cantby (VD), Siw Damberg, Gunilla Wahlgren
Frånvarande: Elisabeth Skålberg och Kenneth Hansson

Revisorer

Ernst & Young AB med huvudansvarig Auktoriserad revisor Helena Patriksson.
Av kommunfullmäktige Nässjö kommun utsedd lekmannarevisor Alf Johansson