/

Nässjö Affärsverk AB, NAV, med 140 medarbetare, är ett bolag helägt av Nässjö kommun

Vi tillhandahåller tjänster inom fjärrvärme, fiber, elnät, VA och avfallshantering samt har kraftproduktion i Ramsjöholm. Vi ansvarar även för att kommunens gator och parker ger ett tryggt och säkert intryck. På uppdrag av Nässjö kommun skottar vi snö, sköter gatubelysning, trafikljus, parker och grönområden. Allt för att Nässjö ska vara en trevlig kommun att leva och bo i.

Våra kärnvärden:
serviceinriktade – effektiva – långsiktiga – framåtriktade

Vi skapar livskvalitet genom att få vardagen att fungera för de som lever och verkar i Nässjö kommun. Vi arbetar långsiktigt och bidrar därigenom till en attraktiv kommun och ett hållbart samhälle. Vårt engagemang för miljön är en naturlig del av vårt arbete. Vi jobbar med många projekt, som bidrar till att vi tillsammans ska minska våra utsläpp och påverkan på miljön.

Vår breda kompetens och erfarenhet inom många områden samt vår betydelse för Nässjö kommun är stor. Vi väger våra beslut och arbetar utifrån våra kärnvärden. Vi känner att vi vill och kan påverka – idag och för framtiden!

Vår vision

Tillsammans skapar vi livskvalitet!
– med kunden i centrum och kommande generationer i tanken!

VD har ordet

Det fanns en gammal ketchupreklam av ett visst märke som gjorde gällande att ketchupen ”won´t come out until it’s ready”. Hur mycket man än skakade på glasflaskan så kunde man aldrig förutsäga när ketchupen skulle komma ut. Och när den väl gjorde det kunde det ske på ett kontrollerat och önskat sätt eller fullständigt oförutsägbart i en stor klump, som snabbt förändrade situationen och ledde till en hel del merarbete.

När det är dags att summera året som gått på Nässjö Affärsverk (NAV) så är det just den där ketchupreklamen som osökt dyker upp i mitt sinne. 2021 kan nog ytterst sammanfattas som ett ketchupeffektens år.  

Hela den förfärliga coronapandemin har varit ett evigt väntande fyllt av provtagning, vaccinering, social distansering, digitala möten, hemarbete och annorlunda arbete på våra produktionsanläggningar och i olika utemiljöer. I slutet av september 2021 var det dags. Väntan var över. Efter ett och ett halvt år lämnade äntligen ketchupen flaskan när restriktionerna hävdes. Och det med besked, och tyvärr med en ny oförutsägbar variant av corona, omikron, i släptåg. Trots coronaketchupeffekten i slutet av 2021 hade vi under året en hög frisknärvaro (97,8 %) bland våra medarbetare. Vi hann därför med att investera 106,0 mnkr i produktionsanläggningar och ledningsnät. Vi hann förnya 4 020 m VA-ledningar och vi bytte 3 374 elmätare i vårt stora elmätarbytesprojekt. Vi hann också fortsätta driva vårt spännande arbete med verksamhetsutveckling inom områden som kompetensförsörjning, projektstyrning, informationssäkerhet och innovation.

En ketchupeffekt är, som nämnt, inte alltid odelat positiv. Efter några år av lite varmare karaktär och en ivrig väntan på en vintrig och vit jul så var det så dags. Vintern kom som önskat. Men med en kall december och en mysig jul följde en massa vattenläckor också med ut ur flaskan. Julen 2021 kommer vi att minnas länge på grund av de problem med vattenförsörjningen som drabbade Malmbäck. Trots en temperatur på -21 grader, ledigheter och sjukdomar hanterades situationen ändå med bravur av vårt VA- och ledningsnätsgäng.

En härlig ketchupeffekt blev det för NAVs dotterbolag Citynätet i Nässjö AB (CNN) under 2021. Det efterlängtade övertagandet som kommunikationsoperatör (KO) i det egna fibernätet gick bättre än plan, liksom fiberutbyggnaden, som slutade på 779 nya anslutningar. Bolaget gjorde därför ett starkt resultat på 5,0 mnkr efter finansiella poster. I slutet av året meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att CNN beviljats 9,0 mnkr i stöd för fiberutbyggnad på landsbygden. Ytterligare 454 nya anslutningar kunde lämna flaskan och hoppa rakt in i projektplaneringen inför kommande år.

Efter ett par års skakande av glasflaskan lyckades vi under 2021 åstadkomma en kontrollerad ketchupeffekt när både samarbetet med Stena Recycling AB på Boda avfallsanläggning avslutades och aktierna i elhandelsbolaget Bixia AB såldes. Samtidigt tecknades ett samarbetsavtal som säkerställer att våra kunder fortsatt kan köpa förnybar Bixia-el från NAVs produktionsanläggningar.

Under många år har vi väntat på att elpriserna ska stiga för att fullt ut kunna dra nytta av den förnybara elproduktionen på Nässjö stads kraftvärmeverk och på vattenkraftstationen i Ramsjöholm. När ketchupen äntligen kom ut var det i form av en amoklöpande elmarknad med stor efterfrågan och historiskt höga elpriser. När vi dessutom lyckades hålla en hög elproduktion på våra anläggningar ledde det till att NAVs ekonomiska resultat kraftfullt förstärktes. Det blev en ketchupeffekt för NAV-koncernens sammanlagda resultat som landade på en rekordnivå om 69,4 mnkr efter finansiella poster, jämfört med en budget på 25,8 mnkr. Nettovinsten på 25,0 mnkr från försäljningen av aktierna i Bixia AB är en del av resultatet och kommer att utgöra en grundplåt när Nässjö kommun planerar för en ny simhall om några år.

Trots att mycket ketchup lämnat flaskan under 2021 är det mer ketchup på väg ut kommande år. Kemikalie-, komponent- och halvledarbrist ligger redan där i mynningen och tittar ut. Regelverket kring fastighetsnära insamling av förpackningar och ambitionen om renhållningssamverkan med Eksjö och Aneby är på väg att lämna flaskan. Liksom beskedet från Mark- och miljödomstolen om vår ansökan om en reservvattenlösning för Nässjö kommun. Frågor gällande hållbarhet, klimatförändring, vattenbrist och framtidens energiförsörjning ligger dock fortsatt någonstans där nere på botten. Till detta kommer kriget i Ukraina som kommer att få en stor påverkan på NAVs verksamheter. Tillgången till drivmedel och material minskar till exempel redan och prisökningar väntas. Den gamla teorin om att ketchupen ”won´t come out until it’s ready” säger att ketchupeffekten inte kan kontrolleras. Men teorin har med tiden reviderats. Med god planering, rätt strategi och bra teknik går det att lära sig skaka ketchupflaskan på ett kontrollerat sätt och till viss del styra över ketchupeffekten. NAV-koncernens fina resultat för 2021 är ett bra exempel på att vi är på god väg att lära oss detta. Och när ketchupen ändå inte lämnar flaskan som tänkt är vi NAVare alltid ”out” och ”ready”. Julen i Malmbäck 2021 är ett bra exempel på detta. Så låt ketchupen komma!  

Tillsammans skapar vi livskvalitet!

Nässjö 2022-03-01

Patrik Cantby
VD

Elnät

Verksamheten omfattar anläggning, service och underhåll av ledningsnätet inom Nässjö stad, där NAV Elnäts uppdrag är att ansvara för ett väl underhållet och driftsäkert nät.

Elnät i korthet

 • Ombyggnation och förnyelse av sju nätstationer samt utbyte av ett 40-tal kabelskåp utförs. El och belysningsnät utförs på Nässjö stads exploateringsområden.
 • Drift och underhåll av vårt eldistributionsnät samt Kommunens gatubelysningsanläggningar.
 • Ett stort antal nyanslutningar av nya bostäder och verksamheter utförs under 2021.
 • Digitaliserad mätarbytesprocess är implementerad och på plats. Samtliga ca. 10 000 elmätare ska bytas till år 2025, under 2021 byttes 3374 mätare. Detta för att möta nya myndighetskrav när det gäller mätning.
 • Projekterings och beredningsunderlag för nya 40kV-kablar mellan Brinell och Muggebo är framtagna, projektet skall byggas 2023.
 • Eon höjer kostnaderna för överliggande nät 2022 med 3,4 MSEK (24%) vilket medför att NAVs elnätstaxa justeras upp med 7% 2022.
 • Driftsäkerheten är god under året. Oaviserade avbrott per medelkund uppgår till 18,4 min/kund under 2021 (9,3 minuter under 2020).
 • Omsatt energi 2021 161,8 GWh (154,4 GWh 2020) 2021 var 5% varmare än ett normalår. Abonnerad effekt MW 37,5.

Miljöarbete

Miljöarbete i korthet

Miljöarbetet är en del av vår vardag och ständiga förbättringar sker fortlöpande ute i verksamheterna. Alltifrån fastighetsunderhåll till förbättrade produktionsprocesser och byte till fordon med fossilfritt bränsle. NAV har i dagsläget 10 elbilar, 24 gasbilar och 26 bilar som körs på HVO.

Under året:

 • Inom ISO 14001:2015 genomgår NAV under året en recertifiering, något som görs vart 3:e år av en extern revisor. Resultatet är positivt och vi får behålla vårt certifikat.
 • Under 2021 startar ett arbete med att förbättra rutinen för kemikaliehantering, arbete pågår även med att organisera om det interna miljöarbetet.
 • En rad förbättringsåtgärder sker hela tiden ute i verksamheterna enligt mål och aktiviteter inom perspektivet Hållbarhet i NAVs Affärsplan. Koppling finns också till Agenda 2030, FN:s globala mål för utveckling av miljö- och hållbarhetsarbetet.

Medarbetare

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs! Ett övergripande mål för NAV är att vi ska ha engagerade medarbetare med rätt kompetens. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där vår förmåga att attrahera, rekrytera, behålla, utveckla är avgörande framgångsfaktorer.

Medarbetare i korthet

 • Medarbetarenkät
  Under hösten genomför vi en medarbetarenkät inom NAV. Vi har en hög svarsfrekvens och mycket fina resultat. De flesta av medarbetarna på NAV kan tänka sig att rekommendera NAV som arbetsplats till sina vänner och bekanta. Medarbetare som själva säger att de är nöjda och trivs på sin arbetsplats är ju ett av de finaste betyg man kan få som arbetsgivare. Utöver att medarbetarna kan tänka sig att rekommendera NAV som arbetsplats så känner de till och förstår företagets mål och hur de själva konkret bidrar till att uppnå dem.  Förtroendet är högt för såväl närmaste chef som för ledningen, medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter och tycker det är roligt att gå till jobbet. Att medarbetarna ska få möjlighet att växa och ta nytt ansvar är viktigt för NAV och resultatet av undersökningen visar också att medarbetarna upplever att möjligheten finns. 
 • Kompetensförsörjning
  Personal- och kompetensförsörjning är nyckelfrågor för NAVs förmåga att fortsatt vara ett framgångsrikt företag och en attraktiv arbetsgivare i en föränderlig omvärld.
  Genom att arbeta med strategisk kompetensförsörjning säkerställer vi att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. Vi fortsätter under året ett aktivt arbete med vårt strategiska initiativ, implementering av kompetensförsörjningsplan. I uppdraget ingår att tydliggöra ansvar och krav för våra befattningar.
 • Utbildning och kompetensutveckling
  En negativ effekt av pandemin är att vi inte har kunnat genomföra utbildningsinsatser i den utsträckning som vi hade planerat. Under året öppnas möjligheter då vissa utbildningsanordnare ställs om till att erbjuda digitala utbildningsalternativ.   
 • Arbetsmiljö
  Under året pågår ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågorna inom NAV. Det handlar om att uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka vår hälsa och säkerhet. Corona-pandemin påverkar oss och utmaningarna under 2021 är stora och många. Mycket ställs på sin spets med, nya utmanande krav, förändrat arbetssätt, insikter och kunskaper som har tvingar/hjälper oss att ta kliv framåt.
 • Under året genomför vi tillsammans med fackliga parter en mängd riskbedömningar oach anpassningar utifrån rådande pandemi för att säkerställa verksamheten samt för att undvika risk för ohälsa. Vi arbetar fram ett distansarbetsavtal, för de arbetsgrupper som kan arbeta på anna plats, som ett sätt att möta behov av nya arbetssätt som växer fram under pandemin.
 • Ledarstöd
  Utifrån pandemin är det ett tufft år för våra ledare, och att ge dem rätt stöd och inspiration för att fortsatt orka driva engagemang är centralt. Många ledare vittnar om det är ett annorlunda utmanande år. Att inte kunna träffa sina medarbetare i de vanliga sociala sammanhangen i kombination med visst distansarbete, är påfrestande.
 • Friskvård
  Vi tror att friskvård lönar sig, det kommer att göra medarbetarna starkare och piggare. Det blir lättare att klara av vardagen helt enkelt. Vi erbjuder medarbetarna en friskvårdsaktivitet som främjar hälsa ” 0-100”, att genomföra 100 aktiviteter under ett antal månader och ett friskvårdsbidrag som ger möjlighet att själva välja friskvård på fritiden. 
 • Personalnyckeltal i korthet
  Antalet medarbetare uppgår under året till 29 kvinnor och 111 män, totalt 140 anställda. Resultatet för frisknärvaro landar på 97,8%, kompetensutveckling 16,6 timmar/medarbetare i snitt och övertid 2,7 %.
 • Nyckeltal medarbetarenkät:

Engagemang 8,2
Välmående 7,5
Ledarskap 7,8
(10-gradig skala och innebär följande: <4 lågt betyg, 4-7 = medelhögt betyg, >7 = högt betyg)
eNPS 38 (snittet för eNPS-värdet för energibolagen i Sverige är 10 och för alla branscher i Norden är det 7)

Verksamhetsutveckling & IT

Verksamhetsutveckling & IT i korthet

 • Framtagande av ny projektmodell
 • Nytt ledningssystem
 • Energikartläggning av hela NAV och plan för omställning till fossilfria alternativ (examensarbete)
 • Framtagande av ny försäljningsstrategi för NAV-koncernen
 • Införande av ny styrmodell för IT
 • Fortsatt utredningsarbete gällande IoT*-lösningar
 • Byte av telefoniplattform

* Internet of Things – en trådlös infrastruktur i kombination med sensorer.

Kommunikation & Marknad

Kommunikation & Marknad i korthet

Webb och facebook

 • Flest webb-besökare har vi på måndagar kl. 8.00 – 15.00 men även tisdagar och onsdagar är välbesökta.  Liknande trend ser vi gällande kontakt via telefon där allra flest kunder ringer vår kundservice just på måndagar.
 • Mest besökta webbsidorna (förutom startsidan): Ändrade dagar för sophämtning, Öppettider på Boda, Sophämtning – tätort, landsbygd, sommarboende, latrin samt Webbkamera.
 • Antal användare av webben (räknas endast en gång även om besökaren kommer in fler gånger): 68 453 (2020: 65 000, 2019: 47 496) vilket är en ökning med 3 453 användare sedan 2020.
 • Antalet besökare på webben som använder mobiltelefon ligger i topp 64% (2020: 63%, 2019: 58%), därefter kommer datoranvändare 32% (2020: 32%, 2019: 34%) och sist kommer besökare med surfplatta 4% (2020: 5%, 2019: 8%).
 • Under 2021 fortsätter antalet följare på vår Facebook-sida att öka. Under året får vi 124 nya följare och vid utgången av 2021 har vi 1 818 följare (2020: 1 694, 2019: 1 571).

Händelser/aktiviteter

 • Under året beslutas att receptionen och därmed också ytterdörren på Tullgatan stängs för spontanbesök. Planerade besök bokas numera in av respektive medarbetare som också möter upp och släpper in sitt besök vid avtalad tid.
 • Tillsammans med Njudung, Eksjö och Vimmerby Energi görs en satsning på att lyfta fram fjärrvärme som det hållbara uppvärmningsalternativ det är. Ett nytt kampanjmaterial tas fram tillsammans med en ny gemensam fjärrvärmesymbol. Kampanjmaterialet får inriktning dels mot befintliga kunder men också potentiella nya kunder.
 • Nya Mina sidor, kundportalen där våra kunder loggar in med bank-id, lanseras under året. Ett snyggare och mer intuitivt utseende gör det enklare för kunden att ta del av sin förbrukning och sina kostnader. 
 • SMS-tjänsten för driftinformation utökas under året med att även innefatta information om störningar i fjärrvärmeleveransen. SMS-tjänsten med akut driftinformation gällande vatten och avlopp (VA) lanseras i slutet av 2020.
 • Hur nöjda är våra kunder med oss? Frågan ställs i en enkätundersökning som mailas ut till ett slumpmässigt urval av våra privat- och företagskunder. Resultatet visar att våra kunder är mycket nöjda med NAV! Efter en analys av resultatet arbetar vi nu vidare för att få ännu nöjdare kunder.
 • Samverkansprojekt inom renhållning pågår under 2020 och 2021 med syfte att titta på samverkansformer mellan NAV, Eksjö Energi samt Aneby miljö och vatten. Målet är att över kommungränserna få en effektiv insamling av hushållsavfall och tömning av slambrunnar. Projektet innebär en hel del arbete för medarbetare från avdelningen vad gäller kundservice och kommunikation.

Energi

Energiverksamheten omfattar produktion och distribution av fjärrvärme till cirka 1956 kunder. Verksamheten bedrivs i Kraftvärmeverket i Nässjö samt i mindre anläggningar i Bodafors och Anneberg.
Avdelningen producerar även el inom Kraftvärmeverket samt i Ramsjöholms vattenkraftverk.

Energi (fjärrvärme) i korthet

Värme och vattenkraft 2021

 • Fjärrvärmeförsäljningen uppgår under året till 168,3 GWh, vilket är 20,8 GWh mer än 2020.
  2021 är det 86 % i graddagsutfall (dygnsmedeltemperaturens avvikelse från en referenstemperatur), budget ligger på 103 %.
 • Under 2021 ansluts åtta stycken villakunder och sju stycken företagskunder till fjärrvärmenätet. Under året avbröt fem stycken kunder sina fjärrvärmeleveranser.
 • Elproduktionen i Nässjö kraftvärmeverk och i vattenkraftstationen Ramsjöholm uppgår under året till 30,3 GWh, en minskning med 4,5 GWh jämfört med föregående år. Produktionen i Ramsjöholm är 3,6 GWh och vid Nässjö kraftvärmeverk 26,7 GWh. NAVs intäkter från kraftproduktionen uppgår 2021 till 18,7 Mkr, ett snittpris på ca 610 kr/MWh – att jämföra med snittpriset för 2020 på ca 250 kr/MWh.
 • Under 2021 tilldelas NAV 7249 utsläppsrätter, vilket innebär rätt att släppa ut 7249 ton CO2. Ca 1100 utsläppsrätter används för reglering av egen produktion avseende 2021. Under året användes ett äldre saldo av utsläppsrätter, samt del av den nya tilldelningen till försäljning, totalt såldes 6600 utsläppsrätter under 2021, en intäkt på 3,4 mkr.
 • påbörjats under senare del av året. NAV har beslutat att byta ut alla värmemätare tom år 2024 till fabrikatet Diehl. Mätarna som mäter fjärrvärme har tidigare kommunicerat via el-mätarna. Nu när alla el-mätare byts ut pga lagändring så behöver även värmemätarna bytas. Det blir nu i fabrikatet Diehl och kommer kunna leverar timvärden.
 • Periodiska undersökningar genomförs vart tredje år och 2021 var det dags för detta igen. Nytt Egenkontrollprogram samt riskbedömning Yttre miljö togs fram för KVV och översändes till Länsstyrelsen innan undersökningen. Den periodiska undersökningen visade på ett antal förbättringsområden som kommer att påbörjas åtgärdas under 2022.
 • Under året pågick rekrytering av Produktionschef, rekryteringen lyckades tyvärr inte. En omorganisation genomfördes och nuvarande arbetsledare gick upp i befattningen produktionschef. Samtidigt så rekryterades en energiingenjör miljö/kvalitet, detta arbetsområde har tidigare legat på produktionschefen men nu har det brutits ut. Miljörapporteringen är ett tungt och viktigt område inom fjärrvärme och vi avser att med denna rekrytering kunna köpa färre antal konsulttimmar för att klara alla dessa uppgifter och rapporteringar.
 • Under året har tre drifttekniker genomgått certifiering till pannoperatörer, detta med lyckat resultat. Vi har nu en nyanställd drifttekniker som kvarstår för certifieringen. Krav på att alla som innehar beredskap ska vara certifierade är framskjutet till 1 dec 2022.
 • Vid årets slut är vi 18 anställda inom Energi, 3 kvinnor och 15 män.

Entreprenad

Entreprenadavdelningen utför drift och underhåll av gator, parker och ledningsnät för fjärrvärme samt vatten och avlopp inom Nässjö kommun. Avdelningen ansvarar även för yttre skötsel av fritidsanläggningar på uppdrag av Kultur- och Fritidsförvaltningen. Avdelningen genomför också byggnationer i form av mark- och anläggningsentreprenader med fokus på ovan nämnda områden.
Inom avdelningen finns även en fordons- och maskinverkstad.

Entreprenad i korthet

 • Avdelningens drifts- och underhållsuppdrag avseende gator, parker och ledningsnät fungerar väl och genomförs på ett bra sätt med nöjda beställare
 • Gata & Park arbetar under året intensivt med att skapa livskvalité för kommunens invånare genom att hålla kommunen ren och se till att grönytor är välklippta. Vi planterar även sommarblommor  i Nässjö kommun, återigen mycket uppskattat av många
 • Under året lagas 44 akuta vattenläckor av Ledningsnät. Under julhelgen tvingas stora delar av Malmbäck vara utan vatten på grund av en läcka där personalen fick slita hårt för att hitta källan, senare på juldagen är vattnet åter hos kunderna
 • Tack vare att det under året är en del kallt väder med mycket tjäle, uppkommer flertalet vattenläckor då kylan ofta gör att ledningar brister
 • Investeringar, i första hand i fordons- och maskinparken, genomförs i stort enligt årets budget. Dessa investeringar är en strategisk fråga för att säkerställa avdelningens långsiktighet och effektivitet samt bidra till ett fossilfritt NAV.
  Utöver fordon och maskiner, görs investeringar i fastigheten på Anneforsvägen där bland annat en solcellsanläggning installeras för att minska klimatpåverkan
 • Under året utförs många projekt i samverkan med Tekniska serviceförvaltningen och övriga avdelningar inom NAV. Förnyelse av befintlig infrastruktur utförs med utbyte av VA-ledningar enligt NAVs förnyelseplan, så även ombyggnationer av gång- och cykelvägar, gator och underhåll av fjärrvärmenäten
 • Under året slutförs projektet Södra vägen som pågått under hela 2020 samt 2021. I samband med det slutförs även projektet Södra Handskeryd villaområde där villatomter och nytt VA projekterats
 • Andra större projekt där VA-arbeten genomförs på ett effektivt sätt, är Sjölund Klinten i Fredriksdal som påbörjas och beräknas vara klart under första halvan av 2022, samt Gamlarpsvägen i Nässjö tätort

Renhållning

Renhållningsverksamheten omfattar sop- och latrintömning samt tömning av enskilda avloppsanläggningar i Nässjö kommun.

Renhållning i korthet

 • Schaktmassor från tågdepån i Nässjö levereras till Boda och kommer att användas i sluttäckningsarbetet
 • Utredning P-FAS* pågår inom området för före detta brandövningsplatsen
 • Nya förslag på föreskrifter, där vi har en fysisk utställning av dessa på Boda
 • Arbetet med kompletteringar inför nytt tillstånd för Boda avfallsanläggning pågår, kommer att vara klart under 2022
 • Nytt slamsläp levereras under 2021
 • Byggnation av nytt kontor som är placerat på plattan vid vår återvinningscentral på Boda
 • Vi arbetar fram olika lösningar för att möta förordningen från Naturvårdsverket angående fastighetsnära insamling 2025-2026
 • Utjämning av skyddslager samt vegetationslager på 30 000 kvm slutförs
 • Spårbarhet av miljöfarligt avfall från verksamheter införs
 • Avsiktsförklaring mellan NAV – Aneby vatten & miljö samt Eksjö Energi tecknas när det gäller samverkan mellan bolagen
 • Avtal tecknas med entreprenörer när det gäller ansvaret över returpapper hos verksamheter samt återvinningsstationer som 2022 övergår till kommunalt ansvar
 • Avtalet med Stena Recycling sägs upp och förlikningsavtal mellan bolagen skrivs på
 • Nytt förslag på taxekonstruktion som kommer gälla från 2023 är under bearbetning

*P-FAS, eller högfluorerade ämnen, är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen som består av en kolkedja där väteatomerna helt eller delvis är utbytta mot fluoratomer.

Vatten & Avlopp

VA-verksamheten ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt omhändertagande och rening av avloppsvatten och dagvatten i Nässjö kommun.

Vatten & Avlopp i korthet

 • Utbyggnad av kommunalt VA till fastigheter i Sjölund/Klinten påbörjas och etapp 1 ansluts
 • Utbyggnad av kommunalt VA i bostadsområde Södra Handskeryd genomförs
 • Utbyggnad av kommunalt VA i industriområde Södergården genomförs
 • Sandsjöfors vattenverk renoveras.
 • Sjöviks vattenverk rivs och Norra Sandsjö försörjs nu av dricksvatten från Sandsjöfors vattenverk
 • Ansökan om vattendom för reservvatten från Storesjön lämnas in till mark- och miljödomstolen
 • Arbetet påbörjas med att ta fram vattenskyddsområde för Forserums vattentäkt
 • Projektering påbörjas av etapp 1 avseende ombyggnad av Nässjö avloppsreningsverk
 • Förnyelse av ca 3500 m vatten- och avloppsledningar genomförs
 • I övrigt genomförs ett flertal förnyelseprojekt på våra vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer i bl a Forserum och Norra Sandsjö. Projekten genomförs med fokus på modernisering, underhåll och effektivisering av verksamheten

Värt att notera att vi sedan årsskiftet nu bara har 13 vattenverk i Nässjö kommun.

Citynätet

Citynätet i Nässjö AB har i uppdrag att äga, utveckla och driva ett i huvudsak fiberoptiskt nät samt därmed förenlig verksamhet. Genom samverkan med partners erbjuder bolaget tjänster till företag, fastighetsägare, organisationer samt hushåll huvudsakligen i Nässjö kommun.

Citynätet i korthet

 • Under året 2021 tar Citynätet steget in i kommunikationsoperatörsrollen, vilket skapar en helhet med enklare felsökning och support i nätet
 • All aktiv utrustning i nätet byts ut till en teknik som möjliggör hastigheter upp till 10 Gbit/s
 • Vi får 5 projekt med totalt 354 st möjliga anslutningar via PTS (Post- och telestyrelsen). Totalt innebär detta 9 miljoner kr för utbyggnad av fibernät på landsbygden
 • Under 2021 byggs fibernätet ut till totalt 779st (858 st år 2020) fastigheter inom Nässjö kommun, varav landsbygd 95 st, villor i tätort 391 st, lägenhetshus 269 st och företag 23 st
 • Vi anställer 1 tekniker med ansvar för aktiva nätet
 • Vi bygger ut vårt kontor samt installerar solceller

Vision

Tillsammans skapar vi livskvalitet!
– med kunden i centrum och kommande generationer i tanken!

Affärsidé

NAV tillhandahåller och utvecklar produkter och tjänster inom energiförsörjning, fjärrvärme, elnät, kraftproduktion, renhållning samt vatten och avlopp.  

NAV ansvarar för att gator och parker är välskötta och ger ett trevligt intryck samt genomför mark- och anläggningsentreprenader.

NAV skapar livskvalitet genom att få vardagen att fungera för de som lever och verkar i Nässjö kommun. NAV arbetar långsiktigt och bidrar därigenom till en attraktiv kommun och ett hållbart samhälle.

Prissättningen för NAVs produkter och tjänster medför en sund ekonomisk utveckling.

Utdrag ur Affärsplan 2019, fastställd i styrelsen 2018-06-11   

Kärnvärden

Serviceinriktade – Effektiva – Långsiktiga – Framåtriktade

29
kvinnor111
män

(11 män i NAV Elnät
och 5 män i Citynätet)

97,8 %

är medarbetarnas frisknärvaro

16,6 h

kompetensutveckling per medarbetare under året

2 707

slamtömningar under året

5 800 000 000

liter renat avloppsvatten

1 579

ton insamlade förpackningar i kommunen

9,3 min

avbrottstid i elnätet per medelkund

745 ton

insamlade mängder farligt avfall. Hushållens farliga avfall, impregnerat avfall, elektronik, vitvaror, batterier och asbest.

Årsredovisning 2021

ÅRSREDOVISNING 2020 för Nässjö Affärsverk AB (org.nr. 556038-7044)

Styrelsen och verkställande direktören för Nässjö Affärsverk AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021–01–01 – 2021–12–31

Förvaltningsberättelse

Verksamhet art och inriktning

Nässjö Affärsverk ABs verksamhet omfattar elproduktion, fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmedistribution, tillhandahållande av vatten och avlopp, renhållningsverksamhet samt utföraransvar för Nässjö kommuns gatu­ och parkverksamhet. Fjärrvärmeverksamheten är förlagd till Nässjö tätort, Bodafors och Anneberg medan övriga verksamheter bedrivs i hela Nässjö kommun.

Nässjö Affärsverk AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken inom ett antal olika områden. Bolaget har sammanlagt ca 50 tillstånd varav de flesta berör verksamheterna inom vatten och avlopp samt kraftvärmeproduktion. De mest betydande miljöaspekterna är utsläpp av kemikalier, tex i samband med reningsprocesserna inom vatten- och avloppsverksamheten samt gatu- och parkverksamheten. Utsläpp av bland annat kväveoxider, svavel- och koldioxid genereras i samband med egna transporter och kraftvärmeproduktion.

Bolagets miljöledningssystem certifierades enligt ISO 14001:2004 under 2009. Sedan 2018 är bolaget certifierat enligt den uppdaterade standarden ISO 14001:2015. Interna revisioner genomförs vid så kallade miljöronder och under 2021 har systemet genomgått en extern revision i form av en recertifiering som utfallit med gott resultat.

Uppfyllelse av ändamål och efterlevnad av tillämpliga kommunalrättsliga principer

Enligt bolagsordningen är ändamålet med bolaget att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för nedanstående numrerade verksamheter, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service ska tillgodoses. Verksamheterna ska bedrivas med god hushållning och med så liten påverkan som möjligt på den yttre miljön.med god hushållning och med så liten påverkan som möjligt på den yttre miljön.

Verksamheterna 3-6 ska bedrivas med iakttagande av självkostnadsprincipen, och verksamheterna 2-8 ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen.

 1. producera el,
 2. producera, distribuera och tillhandahålla fjärrvärme,
 3. producera, distribuera och tillhandahålla dricksvatten och omhänderta avloppsvatten,
 4. ombesörja renhållningsverksamhet,
 5. på Nässjö kommuns uppdrag ansvara för drift och underhåll av det kommunala gatunätet och parkverksamheten,
 6. på Nässjö kommuns uppdrag utföra övriga drifts- och investeringsuppdrag,
 7. tillhandahålla och utveckla miljö-, energi-, och fibertekniska tjänster och nya energilösningar för ett hållbart samhälle,
 8. äga rätt att ägna sig åt produktion och förädling av biogas baserat på matavfall.

I bolagets ägardirektiv har bolagets ändamål ytterligare preciserats: I bolaget bedrivna verksamheter har stor betydelse för Nässjö kommun och dess invånare. Verksamheterna bidrar till att göra Nässjö kommun till en framgångsrik och attraktiv kommun, till nytta för både kommuninvånare och näringsliv. Ägarrollen är därför ett viktigt instrument för Nässjö kommuns ambition att påverka och styra utvecklingen i de av bolaget bedrivna verksamheterna.

Beaktat den stora påverkan verksamheterna har för Nässjö kommuns invånare och näringsliv ska verksamheterna bedrivas utifrån ett långsiktigt och driftsäkert perspektiv. Med detta följer även att god teknisk praxis ska tillämpas, optimalt resursutnyttjande ska eftersträvas, den yttre miljön ska påverkas i minsta möjliga grad och kundens behov av tillgänglighet och service ska sättas i första rum.

Företaget har sitt säte i Nässjö.

Ägarförhållanden

Nässjö Affärsverk AB ägs till 100% av det av Nässjö kommun helägda Örnen i Nässjö AB. Antalet aktier uppgår till 30 100 st. Aktiekapitalet uppgår till 30 100 000 kronor.

I koncernen ingående dotterbolag och Nässjö Affärsverks ägarandel framgår i följande sammanställning:

FöretagÄgarandelÄgare
Nässjö Affärsverk Elnät AB100%Nässjö Affärsverk AB
Citynätet i Nässjö AB100%Nässjö Affärsverk AB

Nässjö Affärsverk Elnät AB bedriver elnätsverksamhet i Nässjö tätort samt viss sidoordnad verksamhet.

Citynätet i Nässjö AB (CNN AB) bedriver fiberverksamhet i Nässjö kommun.

Moderbolagets styrelse och verkställande direktör

Styrelsen består av följande ordinarie ledamöter:Tommy Broholm, ordförande, Per Ewert, vice ordförande, Elisabeth Skålberg, Claes Rostedt, Gunilla Wahlgren, Tommie Ekered, Stellan Lind, Siw Damberg, Arne Bülow, Kenneth Hansson och Mikael Eriksson.

Bolagets verkställande direktör är Patrik Cantby.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Hela 2021 präglades av den, sedan år 2020, pågående coronapandemin. NAVs höga leveranssäkerhet har emellertid kunnat hållas på en normal nivå med hjälp av de omfattande riskanalyser och handlingsplaner som togs fram tidigt när pandemin satte fart. Tack vare distansarbete, interna restriktioner och riktlinjer och ett intensivt internt kommunikationsarbete har frisknärvaron under 2021 därför varit hög. När de nationella restriktionerna hävdes 2021-09-29 genomfördes en successiv återgång till ordinarie rutiner, men mot slutet av året kom ytterligare en coronavariant som ledde till nya restriktioner och distansarbete. 

2021 blev ett betydligt kallare och därmed mer gynnsamt år för fjärrvärmeverksamheten jämfört med det varma 2020. I och med den kyliga inledningen och avslutningen av året och en kraftigt ökad efterfrågan på el i Sverige och Europa nådde elpriset rekordnivåer. Samtidigt steg priset rejält på de utsläppsrätter som NAV får tilldelat för kraftvärmeproduktionen. När NAVs energiverksamhet samtidigt lyckades hålla en hög tillgänglighet på produktionsanläggningarna och en god elproduktion ledde det till att NAVs ekonomiska resultat kraftigt förstärktes. Detta trots att elnätsverksamheten och VA-verksamheten fick ökade kostnader på grund av elprisnivån.

Fiberverksamheten (CNN) har fortsatt bygga ut fiberinfrastruktur i Nässjö kommun. I slutet av 2021 erhöll CNN 9 Mkr i bidrag av Post- och telestyrelsen (PTS) för fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden. CNN bidrar starkt till att Nässjö kommun på sikt ska nå de nationella bredbandsmålen. Under 2021 tog bolaget dessutom över som kommunikationsoperatör (KO) i det egna nätet. Övertagandet gick enligt plan och CNN är numera ägare av både fibernätet och dess tekniska utrustning.

Under våren 2021 tog NAV-styrelsen beslut om att till Mark- och miljödomstolen ansöka om en ny vattendom för Storesjön i Bodafors. Genom att använda vatten från Storesjön i kombination med vatten från Spexhultasjön i Nässjö är tanken att den mångåriga problematiken kring reservvattenfrågan för Bodafors, Grimstorp och Nässjö ska lösas. Domstolsbeslut i frågan väntas under 2022. 

En avsiktsförklaring för samverkan mellan Eksjö Energi AB, Aneby Miljö & Vatten AB och NAV gällande framtidens avfallsinsamling och övergången till fastighetsnära insamling (FNI) tecknades under året. Planen är att gemensamma avfallsföreskrifter och ett samverkansavtal ska finnas på plats under 2022.

Det stora elmätarbytesprojektet, som sker i samverkan med flera av bolagen inom Norra Smålands Energi AB (NSE), har fortsatt under året. NAV Elnät AB har fortsatt byta de ca 9500 elmätare som ska bytas till 2025. Samverkan inom NSE ger både kostnadsmässiga besparingar och säkerställande av system och kompetens över tid.

Arbetet med NAVs strategiska initiativ har tagit ytterligare kliv under året. Informationssäkerhet, kompetensförsörjning och projektstyrning är några exempel på områden som varit i fokus även under 2021. Dessutom har ett nytt initiativ för att starta en innovationsprocess på NAV inletts.

Investeringstrycket har varit fortsatt högt. 106 Mkr har investerats bland annat i förnyelse av VA-ledningsnätet och samtliga produktionsanläggningar. NAVs entreprenadavdelning går fortsatt för högtryck i takt med att Nässjö växer och att infrastruktur systematiskt förnyas. Stora flerårsprojekt såsom Södra vägen/Södergården, VA på Gamlarpsvägen och nya bostäder i Södra Handskeryd har rullat på enligt plan.

Aktieinnehavet i Bixia AB avyttrades under våren. Majoritetsägaren Tekniska Verken i Linköping AB (TVAB) förvärvade då NAVs samtliga aktier till en summa av 29,2 Mkr. Samtidigt tecknades ett samarbetsavtal mellan Bixia och NAV om kundservice-, försäljnings- och marknadsaktiviteter. NAV kan därmed fortsatt erbjuda kunderna ett hållbart elavtal från Bixia.

Under året avslutades arrende- samt samarbetsavtalet mellan NAV och Stena Recycling AB. Stena har lämnat den del av fastigheten som tidigare arrenderades och NAV har tagit över Stenas åtagande gällande resterande del av sluttäckningen av Boda-deponin. Ekonomiskt innebär detta att NAV behöver sätta av ytterligare medel för att hantera de kostnader som kommer uppstå vid fortsatt sluttäckning av deponin.

En kundundersökning och en medarbetarundersökning genomfördes under 2021, båda med ett väldigt positivt utfall. NAVs kunder har högt förtroende för NAVs verksamheter och trivseln bland NAVs 139 medarbetare är fortsatt mycket hög.

Verksamhetsåret 2021

Värme och vattenkraft

Fjärrvärmeförsäljningen uppgår under året till 168,3 GWh, vilket är 20,8 GWh mer än 2020.
2021 var det 86 % i graddagsutfall (dygnsmedeltemperaturens avvikelse från en referenstemperatur), jämfört med 2020 då det var 83%. Vintermånaderna var väsentligt kallare 2021 jämfört med 2020, vilket också avspeglar sig i försäljningsutfallet.

Under 2021 ansluts åtta villakunder och sju företagskunder till fjärrvärmenätet. Under året avbröt fem kunder sina fjärrvärmeleveranser.

Elproduktionen i Nässjö kraftvärmeverk och i vattenkraftstationen Ramsjöholm uppgick under året till sammanlagt 30,3 GWh, en minskning med 4,5 GWh jämfört med föregående år. Produktionen i Ramsjöholm var 3,6 GWh (4,5) och vid Nässjö kraftvärmeverk 26,7 GWh (30,3).

Under 2021 tilldelades NAV 7 249 utsläppsrätter, vilket innebär rätt att släppa ut 7 249 ton CO2. Cirka 1100 utsläppsrätter användes för reglering av egen produktion avseende 2021 och resterande utsläppsrätter har sålts under året. Tillgängligheten på våra biopannor har varit god under året. Oljeandelen i kraftvärmeproduktionen var 2,0 %, att jämföra med vårt mål om 2 %. Arbetet med att ersätta fossiloljan med bioolja pågår och ingår i arbetet med att skapa ett fossilfritt NAV.

Entreprenad

Entreprenadavdelningen har drift och underhåll av gator, parker och ledningsnät för fjärrvärme samt vatten och avlopp inom Nässjö kommun. Avdelningen ansvarar även för yttre skötsel av fritidsanläggningar på uppdrag av Kultur- och Fritidsförvaltningen. Avdelningen genomför också byggnationer i form av mark- och anläggningsentreprenader med fokus på ovan nämnda områden. Inom avdelningen finns även en fordons- och maskinverkstad.

Under året har många projekt utförts i samverkan med Tekniska serviceförvaltningen och övriga avdelningar inom NAV. Förnyelse av befintlig infrastruktur har utförts med utbyte av VA-ledningar enligt NAVs förnyelseplan, ombyggnationer av gång- och cykelvägar, gator och underhåll av fjärrvärmenäten. Under året har projektet Södra Vägen, som pågått under hela 2020 samt 2021, slutförts. I samband med det slutfördes även projektet Södra Handskeryd.

Avdelningens drifts- och underhållsuppdrag avseende gator, parker och ledningsnät har under 2021 fungerat väl och genomförts på ett bra sätt med nöjda beställare. Under året lagades 44 akuta vattenläckor. Det höga antalet beror på att det periodvis har varit kallt väder med mycket tjäle, vilket gör att ledningarna lättare brister.

Investeringar, i första hand i fordons- och maskinparken, har i stort genomförts enligt årets budget. Dessa investeringar är en strategisk fråga för att säkerställa avdelningens långsiktighet och effektivitet samt bidra till ett fossilfritt NAV. Utöver fordon och maskiner, görs kontinuerliga investeringar i fastigheten på Anneforsvägen.

Renhållning

Renhållningsverksamheten omfattar sop- och latrintömning samt tömning av enskilda avloppsanläggningar i Nässjö Kommun.

Under året har arbetet fortsatt med att hitta lösningar för att möta förordningen från Naturvårdsverket avseende fastighetsnära insamling 2025/2026. En avsiktsförklaring gällande samverkansavtal mellan NAV, Aneby vatten & miljö AB samt Eksjö Energi AB har undertecknats under året.

Under året avslutades arrende- samt samarbetsavtalet mellan NAV och Stena Recycling. Stena har lämnat den del av fastigheten som tidigare arrenderades och NAV har tagit över Stenas åtagande gällande resterande del av sluttäckningen av gamla deponin. Ekonomiskt innebär detta att NAV behöver sätta av ytterligare medel för att hantera de kostnader som kommer uppstå vid fortsatt sluttäckning av deponin.

Schaktmassor från tågdepån i Nässjö har inkommit till deponin och utjämning av skyddslager samt vegetationslager om cirka 30 000 kvm har slutförts.

Under året har verksamheten arbetat med det nya tillståndet för Boda avfallsanläggning. Efterfrågade kompletteringar har lämnats in och ett nytt tillstånd beräknas vara på plats under 2022.

Verksamheten har under 2021 investerat i ett nytt slamsläp samt genomfört byggnation av nytt kontor som är placerat på plattan vid återvinningsstationen på Boda.

VA

Under 2021 har utbyggnad av kommunalt VA till fastigheter i Sjölund/Klinten påbörjats och etapp 1 har anslutits. Utbyggnad av kommunalt VA har även skett i bostadsområdet Södra Handskeryd samt industriområdet Södergården.

Ett långsiktigt förnyelsearbete av VA-ledningsnätet i Nässjö kommun pågår sedan 2011. Under 2021 har 3 500 meter vatten- och avloppsledning förnyats. Prioriteringsgrunderna utgörs av ålder, läckfrekvens och konsekvenser vid avbrott, samt eventuella synergimöjligheter vid gatu- och beläggningsarbeten.

Ansökan avseende reservvattenlösningen lämnades under april in till Mark- och miljödomstolen. Kungörelse av ansökan gjordes i oktober. Därefter har yttranden från remissmyndigheter, organisationer, sakägare, närboende samt annan berörd allmänhet inkommit till Mark och miljödomstolen. Dessa yttranden tillställdes även Nässjö Affärsverk. Arbetet fortgår med bemötande av inkomna handlingar och förberedelser inför huvudförhandling.

Ett flertal förnyelseprojekt på våra vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer har genomförts, bland annat i Forserum och Norra Sandsjö. Sjöviks vattenverk har rivits och Norra Sandsjö försörjs nu av dricksvatten från Sandsjöfors vattenverk, som har genomgått en renovering under året. Projektering av etapp 1 avseende ombyggnad av Nässjö avloppsreningsverk har under året påbörjats.

Elnät

Verksamheten omfattar anläggning, service och underhåll av ledningsnätet inom Nässjö stad, där NAV Elnäts uppdrag är att ansvara för ett väl underhållet och driftsäkert nät.

Ett antal investeringsprojekt har genomförts under året. Ombyggnation och förnyelse av sju nätstationer samt utbyte av ett 40-tal kabelskåp har genomförts, samt investeringar inom Nässjö stads exploateringsområden. Ett stort antal nyanslutningar har skett under 2021, både gällande nya bostäder och verksamheter. Projekterings- och beredningsunderlag för nya 40 kV-kablar mellan Brinell och Muggebo är framtagna. Projektet är planerat att genomföras 2023.

Det stora elmätarbytesprojektet, som sker i samverkan med flera av bolagen inom Norra Smålands Energi AB (NSE), har fortsatt under året. NAV Elnät AB har fortsatt byta de ca 9500 elmätare som ska bytas till 2025, och under 2021 byttes cirka 3400 mätare.

Driftsäkerheten har varit god under året. Oaviserade avbrott per medelkund uppgår till 18,4 min/kund under 2021 (9,3 minuter under 2020).

Fiber

Bolaget övertog Nässjö kommuns bredbandsverksamhet 2010 och renodlade då även verksamheten till att endast äga och förvalta nätinfrastrukturen. År 2021 tog bolaget ytterligare ett steg och övertog kommunikationsoperatörsrollen med all aktiv utrustning i nätet. Antalet kunder inom denna del av bolagets verksamhet uppgick vid årsskiftet 2021/2022 till 6607 anslutningar.

Totalt i det öppna nätet vid årsskiftet 2021/2022 var det 4 650 privatkunder (4 267) som hade en aktiverad tjänst i fibernätet. Antalet TV-kunder i fibernätet var 1 741 (1 565). Antalet anslutna fiberförbindelser uppgick till 6 607 (6 140).
Utöver ovan beskrivna indirekta kundrelationer, vars kommersiella villkor regleras i avtalet med tjänsteleverantörerna, hanterar bolaget även direkta kundrelationer. De utgörs av ett 20-tal så kallade svartfiberkunder (kunder som enbart hyr tillgång till fiber) samt kommunikationstjänster för Nässjö kommun och Nässjö Affärsverk. Dessa förbindelser uppgick vid årsskiftet 2021/2022 till cirka 750.

Under 2021 har bolaget byggt ut fibernät till totalt 779 (858) fastigheter inom Nässjö kommun.
Dessa anslutningar fördelas mellan landsbygd, förtätning och flerfamiljshus.

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick 2021 till 376,8 Mkr (335,4 Mkr) vilket är cirka 41 Mkr högre  jämfört med 2020. Omsättningsökningen kan i första hand härledas till värmeverksamheten, där höga elpriser och ett kallare 2021 jämfört med 2020 är två orsaker till omsättningsökningen. Vidare har Entreprenadavdelningen haft stora projekt igång under 2021 vilket också ökat omsättningen. Citynätet gick in som kommunikationsoperatör under 2021, vilket också har medfört en ökad omsättning.

Rörelsekostnaderna ökade med cirka 32 Mkr jämfört 2020. Största förändringarna är inom råvaror och förnödenheter, där bränslekostnader för fjärrvärmeproduktionen står för en stor del av kostnadsmassan. De stora projekten inom Entreprenadverksamheten avspeglar sig också på kostnadssidan.

Resultatet efter finansiella poster för koncernen uppgick till 69,4 Mkr (30,8 Mkr). Skillnaden jämfört 2020 består främst av försäljning av aktieinnehavet i Bixia AB, vilket gav en intäkt om cirka 25 Mkr. De höga elpriserna, framförallt i slutet av 2021, medförde ett resultat inom värme om knappt 25 Mkr, vilket är drygt 11 Mkr bättre än budget.

Lönsamhet, soliditet och likviditet 

Avkastningen på totalt kapital uppgick 2021 i koncernen till 7% (4%) medan avkastningen på justerat eget kapital efter avdrag för schablonskatt uppgick till 11% (5%). Motsvarande avkastning i moderbolaget uppgick till 6% (3%) respektive 10% (3%). Koncernens soliditet uppgick 2021-12-31 till 45% (46%) och moderbolagets till 46% (46%). Koncernens behållning av likvida medel uppgick 2021-12-31 till 150,5 Mkr (74 Mkr).

Investeringar och finansiering

Den sammanlagda summan för koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick 2021 till 106,4 Mkr (95,8 Mkr). Koncernens samlade räntebärande låneskuld uppgick 2021-12-31 till 289,8 Mkr (271,8 Mkr). Samtliga lån som är upptagna i bank/kreditinstitut är upptagna med kommunal borgen som säkerhet. Den genomsnittliga räntenivån uppgick 2021-12-31 till 0,98% (1,87%). Den genomsnittliga räntebindningen uppgick vid samma datum till 4,89 år (5,39 år).

I nedanstående sammanställning redovisas utdrag av de enskilda dotterbolagens resultat- och balansräkningar samt vissa ekonomiska nyckeltal.

NAVELCNN
Nettoomsättning, tkr58 34523 592
Resultat efter finansnetto, tkr11 3934 993
Investeringar, tkr16 41122 556
Likvida medel, tkr37 3524 690
Soliditet, %7445
Avkastning på eget kapital, %97

Framtid och risker 2021

Framtidsfrågorna inom energibranschen är stora och diskussioner pågår inte minst inom FN och EU. FNs Agenda 2030 och målbilden för EU 2030 om minskade utsläpp och ökad andel förnybar energiproduktion driver utvecklingen och har satt avtryck i Sverige. Framförallt värme- och elnätsbranschen är under förändring. Nya regelverk, tekniker och kundbeteenden är några av de förändringar som vi som energiföretag står inför. Ett exempel på detta är elnätsregleringen där nya bestämmelser för hur elnätstaxan ska se ut innebär att NAVs elnätsintäkter på sikt kommer att minska. Glädjande är att tidigare outnyttjat taxeutrymme får skjutas med till kommande intäktsperioder (2020-2023 samt 2024-2026), dock med vissa begränsningar.

En väldigt stor fråga som aktualiserats under 2021 är tillgång till och pris på el. Elektrifieringen av samhället och omställningen till fossilfri produktion och ett fossilfritt samhälle driver på efterfrågan, liksom de överföringsledningar som byggs mellan länderna. 2021 nådde elpriset rekordnivåer, vilket ledde till att Sveriges regering tagit fram ett förslag om elpriskompensation för elkunderna. Olika rapporter visar att elbehovet i Sverige kan komma att mer än fördubblas inom de närmaste 25 åren, något som talar för att elpriset kommer att ligga på en hög nivå i framtiden.

I kölvattnet av det osäkra energipolitiska läget i Sverige och Europa har kraftvärmen hamnat i kläm. Branschens bedömning är att kraftvärmen har en viktig plats i energisystemet då krav på flexibilitetslösningar ökar när förnybar produktion tillförs energisystemet. Men formen för detta är ytterst oklar. Samtidigt börjar NAVs kraftvärmeanläggning bli till åren och investering i en ny panna kommer att krävas absolut senast 2045. Elproduktionen har inom kort nått sin tekniska livslängd och därmed är det osäkert hur länge till förnybar el kan produceras i kraftvärmeanläggningen. Dessvärre är skatter och regelverk i nuläget inte framtagna utifrån den utveckling vi står inför. Exempelvis motverkar nyligen beslutade styrmedel kraft- och fjärrvärmens utbyggnad, trots att alla riksdagspartier vill ha en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor. En framtida investering i en ny panna är kapitalkrävande och kommer få stor påverkan på företagets finansiering och resultat. Med tanke på den osäkerhet som för tillfället råder kring kraftvärmens roll i framtidens energisystem kan en sådan investering dessutom omgående få problem med lönsamheten. Men det senaste årets höga elpris kan kasta nytt ljus över de dystra investeringskalkylerna. 

Ett bra initiativ för att ta ett helhetsgrepp kring framtidsutmaningarna i Sverige är regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, där olika branscher tagit fram färdplaner för att Sverige ska nå ett nettonollutsläpp senast 2045. I projektet Färdplan Energi samlas Energiföretagens arbete med två färdplaner (el och fjärrvärme) och deras genomförande. Detta görs för att sprida kunskap till beslutsfattare inom politiken och fastighetsbranschen, det handlar inte bara om vad våra egna områden måste göra utan vad andra branscher måste göra för att vi ska lyckas. Energibranschen är en stor möjliggörare för ett fossilfritt Sverige och för en cirkulär ekonomi. På NAV är miljöfrågor ständigt i fokus. Målet om ett fossilfritt NAV driver på arbetet med att göra fjärrvärmeproduktionen fossilfri och att successivt byta ut fordonsparken mot fossilfria alternativ. NAV äger och sköter idag den publika laddinfrastrukturen i Nässjö kommun. I takt med elektrifieringen av fordonsflottan växer också behovet av laddinfrastruktur. Det är i nuläget oklart vilken roll NAV och Nässjö kommun tar i denna utveckling. 

NAVs förnyelse av VA-ledningsnätet fortskrider enligt plan. 2021 förnyades 3 500 m VA-ledningar. Prioriteringsgrunderna kommer även fortsatt att utgöras av ålder, läckfrekvens och konsekvenser vid avbrott samt möjligheter till synergieffekter vid planerade gatu- och beläggningsarbeten. Kvaliteten vid förnyelse av VA-ledningarna är en riskfaktor varför egenkontroll och kvalitetssäkring har högsta prioritet. 

Arbetet med att lösa reservvattenfrågan för Bodafors, Grimstorp och Nässjö går in i ett avgörande skede under 2022 då ett beslut om vattendom väntas. Planen är att reservvattenlösningen ska stå klar 2024/2025. En risk är att vattendom inte erhålls och att ett omtag i reservvattenfrågan krävs. En annan risk är att erhållen vattendom eller förslag till ledningssträckning överklagas och att projektet förskjuts. Fondering för framtida reservvatten uppgår per årsskiftet till 54 Mkr. Till detta ska läggas tidigare avsatt belopp om ca 35 Mkr som endast finns avsatt i VA-redovisningen, och därmed inte visas i den externa redovisningen. Budgeten för projektet ligger på ca 100 Mkr. Avvikelsen mellan fonderade medel och budget kommer att behöva hanteras framöver.

Inom renhållningsverksamheten pågår arbetet med förberedelser inför övergången till fastighetsnära insamling (FNI). Samverkan med grannkommunerna är en viktig faktor för att lyckas i detta arbete. Dagens insamling av två fraktioner (matavfall och brännbart) kommer inom en snar framtid utökas till att gälla även förpackningar. 2025 ska FNI vara utbyggt i Sverige men liksom inom energibranschen lämnar de politiska diskussionerna i denna bransch mycket övrigt att önska. Ersättningsmodellen för FNI är ännu inte klarlagd. Lägg därtill ett nyligen fattat regeringsbeslut som säger att producenterna från och med 2022-01-01 slipper ansvaret för returpappret.

För att säkerställa drift och leverans av samhällsviktiga tjänster har EU tagit fram det så kallade NIS-direktivet. Syftet med NIS-direktivet är att fastställa en hög nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem. Utöver detta måste NAV förhålla sig till den säkerhetsskyddslag som trädde i kraft 2019. Fokus under 2020 och 2021 har varit framtagandet av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete inom NAV-koncernen. Detta arbete är inte minst viktigt med tanke på att CNN nu tagit över som kommunikationsoperatör i det egna fibernätet. Att äga och ansvara för driften av den tekniska utrustningen ställer större krav på säkerhet och IT-styrning. CNN omfattas av lagen om elektronisk kommunikation (LEK).

2021 var resultatmässigt sett ett väldigt bra år för NAV-koncernen. Men en stor ekonomisk utmaning är det stora investeringsbehov som föreligger för att kunna bibehålla en stabil leverans till kunderna. Kraftigt ökade investeringsnivåer och åldrande produktionsanläggningar och infrastruktur ger försämrade resultatnivåer över tid och ställer helt nya krav på finansiering framöver. En finansieringsplan på koncernnivå är under framarbetande på basis av de flerårsplaner som finns i verksamheterna. Det är önskvärt att kunna upprätthålla en rimlig självfinansieringsgrad av investeringarna men nyupplåning väntas för koncernen inom kort. En viktig aspekt att ta hänsyn till är ägarens behov av kapital för att finansiera en ny simhall i Nässjö stad. De 25 mnkr som blev nettoeffekten från försäljningen av Bixiaaktierna kommer 2025 att betalas till Örnen i Nässjö AB för detta ändamål. NAV-koncernen behöver hitta nya intäktsströmmar och affärer för att hålla en hög resultatnivå över tid. Övertagandet som KO inom CNN är ett bra exempel på detta.

Med ökade investeringsnivåer och betalningsflöden stiger kravet på tydlig projektstyrning och ekonomistyrning inom NAV-koncernen. Ett förbättringsarbete pågår inom båda dessa områden, något som kommer leda till ökad affärsmässighet, effektivitet och kvalitet i de projekt som genomförs.

NAVs ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter företaget för ränterisk avseende kassaflöde vilket delvis neutraliseras av kassamedel med rörlig ränta. NAV har som policy att ha en räntebindningstid på mellan 1 och 7 år. Företaget använder derivatinstrument för att säkra viss riskexponering. Riskhanteringen enligt befintlig policy har i tider av låga räntor gjort att NAVs snittränta varit något hög. För att minimera riskutsattheten ytterligare anlitas extern kompetens för rådgivning.

I spåret av pandemin och ett förändrat politiskt läge i världen har nya risker uppkommit för NAVs verksamheter. Halvledarbrist har gjort att leveranstider för bland annat mätare och fordon kraftigt förlängts. Kemikaliebrist inom vattenproduktion har nyligen aktualiserats. Effekterna av detta och de prisjusteringar som medföljer när efterfrågan ökar och/eller tillgången på råvaror och material minskar måste analyseras noggrannare framöver.

Koncernbidrag

Moderbolaget Örnen i Nässjö AB har ålagt Nässjö Affärsverk AB koncernbidrag med 9 850 tkr att utbetalas år 2022.

Flerårsöversikt (tkr)

Koncernen20212020201920182017
Nettoomsättning (Tkr)376 830335 401336 972300 083305 581
Resultat efter finansnetto (Tkr)69 38830 761-6 0611 060-11 105
Soliditet (%)4546454747
Avkastning på eget kap. efter skatt (%)1151067
Antal anställda (st)140137133120117
Moderbolaget20212020201920182017
Nettoomsättning (Tkr)312 286279 137283 324260 669267 356
Resultat efter finansnetto (Tkr)53 00217 07817 83623 43926 356
Soliditet (%)4646444544
Avkastning på eget kap. efter skatt (%)103356
Antal anställda (st)124123120113110

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst18 996 148
Årets vinst24 642 193
43 638 341
Disponeras så att till aktieägare utdelas 4 000 000
Disponeras så att i ny räkning överföres39 638 341

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Definitioner av nyckeltal

Soliditet

Eget kapital i relation till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital efter skatt

Resultat efter finansiella poster med avdrag för schablonmässig skatt (20,6%) i relation till genomsnittligt eget kapital.

Resultaträkning, Koncern och Moderbolag (tkr)

BALANSRÄKNING, Koncern och Moderbolag (tkr)

BALANSRÄKNING, Koncern och Moderbolag (tkr)

KASSAFLÖDESANALYS, Koncern och Moderbolag (tkr)

Noter
Tkr

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Bolagen i NAV-koncernen har tryggat sina pensionsåtaganden via försäkring varför några avsättningar för pensioner inte redovisas i balansräkningen.

Redovisning av koncernbidrag

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.

Koncernförhållanden

Koncernredovisningen baseras på följande förhållanden:

FöretagÄgareSäteAntal aktierKapital- andelBokfört värde
Nässjö Affärsverk ABÖrnen i Nässjö ABNässjö30.100100%30.100 tkr
Nässjö Affärsverk Elnät ABNässjö Affärsverk ABNässjö14.000100%14.000 tkr
Citynätet i Nässjö ABNässjö Affärsverk ABNässjö12.100100%12.000 tlr

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med gällande rekommendationer innebärande bland annat att bokslutsdispositioner och obeskattade reserver ej redovisas i koncernens resultat- och balansräkning. Obeskattade reserver delas i koncernbalansräkningen upp i uppskjuten skatt ( 20,6%) och i bundna reserver.

Koncernredovisningen avseende dotterbolagen har gjorts enligt den så kallade förvärvsmetoden.

Intressebolaget Norra Smålands Energi AB, vilket till 28% ägs av Nässjö Affärsverk AB, har ej konsoliderats i koncernredovisningen med tanke på bolagets ringa betydelse för koncernens totala ekonomi.


Aktiverat arbete för egen räkning

Posten avser nedlagd arbetstid värderad till direkt lön och sociala avgifter samt, i förekommande fall, material samt omkostnadspåslag

Varulager

Varulagren har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader.

Intäkter

Inkomster redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få in. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Anslutningsavgifter intäktsförs vid tidpunkten för anslutningen, dock bortsett från anslutningsavgifter från VA-monopolet, vars redovisning förklaras nedan.

Pågående tjänsteuppdrag

Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete, och redovisas i posten övriga fordringar om uppdragen utförs på löpande räkning. Om uppdragen utförs mot ett på förhand överenskommet pris redovisas posten i råvaror och förnödenheter samt pågående arbeten för annans räkning.

Redovisning av anläggningsavgifter från VA-monopolet

Från och med år 2014 hanteras anläggningsavgifter som avser att täcka investering genom att dessa periodiseras och intäktsförs succesivt och i takt med att investeringsutgiften kostnadsförs (avskrivning) Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för planenlig avskrivning. Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmetoden. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättning att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till eventuellt väsentligt restvärde.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Från och med år 2014 har dessa tillgångar därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar anläggningstillgångar
Årliga värdeminskningsavdrag har tillämpats enligt följande:
Immateriella anläggningstillgångar20%
Byggnader2-7%
Markanläggningar5%
Övriga anläggningar3-20%

Fordringar och skulder

Kundfordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Osäkra kundfordringar har värderats utifrån inkassoföretagets pågående inkassoärenden vid bokslutstillfället. Fordringar äldre än sex månader anses som osäkra till 100%, en princip som antogs 2010. 

Övriga fordringar har upptagits till balansdagens nominella värden. Skulder har upptagits till balansdagens nominella värden.

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Derivatinstrument

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. Hanteringen av dessa sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som fastställts i gällande finanspolicy. Instrumentet innebär att räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen vilket ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och därmed anpassa skuldportföljen efter förändringarna på räntemarknaden. Ränteswaparna betraktas som ett säkringsinstrument innebärande att ränteswaparnas anskaffningsvärde aldrig får överstiga summan av underliggande låneportfölj. Per bokslutsdagen uppgår utestående ränteswapavtal till 205 Mkr (205 Mkr).

Säkringsredovisning

Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket effektivt under den period för vilken säkringen har identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när säkringen ingås.

Leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Utsläppsrätter

Utsläppsrätter är immateriella rättigheter. Till den del rättigheterna är avsedda att innehas i mer än ett år sker redovisning under immateriella anläggningstillgångar, i övriga fall sker redovisning under omsättningstillgångar.

Anskaffning av utsläppsrätter sker antingen genom köp eller genom tilldelning. Tilldelade utsläppsrätter erhålls utan vederlag och redovisas vid anskaffningstidpunkten till verkligt värde såsom ett statligt bidrag. Rättigheter som är redovisade bland omsättningstillgångar är värderade till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Förändringen mellan anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet vid avyttring av utsläppsrätter resultatförs vid avyttringstillfället.

Skulder för överuttag från VA-monopolet

Moderbolagets monopolverksamhet inom vatten lyder under lagen om allmänna vattentjänster. Verksamheten ska enligt lagen tillämpa självkostnadsprincipen vilket innebär att intäkter maximalt får redovisas motsvarande för verksamheten nödvändiga kostnader. Om kunderna under räkenskapsåret fakturerats mer än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett ”överuttag”. Ett överuttag kan nyttjas för täckande av högst tre år gamla underuttag, fonderas för framtida nyinvesteringar eller återbetalas till kunderna inom tre år. Den i VA-särredovisningen redovisade investeringsfonden, avsedd för en reservvattenlösning, är legalt att betrakta som skulder till kundkollektivet vilket medför att de även ska redovisas i moderbolaget och koncernen. Under 2014 har styrelsen beslutat att från och med räkenskapsåret 2014 börja redovisa över- eller underuttag i moderbolag och koncernen. Investeringsfonden redovisas bland övriga långfristiga skulder.

Avsättning till deponi

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst, men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias

Avsättning till avslutning och återställning av deponi löses upp vartefter återställningsarbetet utförs. Avsättningen omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den aktuella bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. En justering av tidigare redovisade avsättningsbelopp redovisas i resultaträkningen. Eventuella överskott eller underskott återförs eller belastar renhållningskollektivet genom att kommande års taxor korrigeras.                 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Avtal om avgångsvederlag

Vid uppsägning av VD från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader samt en engångsersättning motsvarande sex månadslöner. Enligt anställningsavtalet gäller tre månaders uppsägningstid från VDs sida.

Not 5 Koncerninterna transaktioner
Mellan Nässjö Affärsverk AB och dotterbolaget Nässjö Affärsverk Elnät AB har följande försäljning förekommit under året:
Inköp från NAV Elnät AB 4 642 tkr .
Försäljning till NAV Elnät AB 8 357 tkr.
Mellan Nässjö Affärsverk AB och dotterbolaget Citynätet i Nässjö AB har följande försäljning förekommit under året:
Inköp från Citynätet i Nässjö AB 117 tkr
Försäljning till Citynätet i Nässjö AB 1 492 tkr
Transaktioner i koncernen har baserats på självkostnadsprissättning varför några internvinster ej har förekommit.

Uppskjuten skattefordran, avseende underskottsavdrag och skillnad mellan bokförings- och skattemässiga avskrivningar, bedöms ej som väsentlig till belopp samt inte utnyttjas inom nära framtid och redovisas därför ej i balansräkningen.

Not 14 Specifikation andelar i koncernföretag
FöretagKapitalandelRösträttsandelAntal andelarBokfört värde
Nässjö Affärsverk Elnät AB100%100% 14 000 48 590
Citynätet i Nässjö AB100%100% 12 100 31 100
79 690
OrganisationsnummerSäteEget kapitalResultat
Nässjö Affärsverk Elnät AB556526-1459Nässjö 56 124 3
Citynätet i Nässjö AB556675-5897Nässjö 31 8760
Not 15 Specifikation andelar i intresseföretag
Koncernen
FöretagKapitalandelRösträttsandelAntal andelarBokfört värde
Norra Smålands Energi AB28%28%840572
Smålands bredband25%25%5050
622
OrganisationsnummerSäteEget kapitalResultat
Norra Smålands Energi AB556190-7980Nässjö4 032 62
Smålands bredband556827-9631Sävsjö3 132571
Moderbolaget
FöretagKapitalandelRösträttsandelAntal andelarBokfört värde
Norra Smålands Energi AB2828840572
572
OrganisationsnummerSäteEget kapitalResultat
Norra Smålands Energi AB556190-7980Nässjö4 03262
Not 16 Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen
FöretagKapitalandelRösträttsandelAntal andelarBokfört värde
VÄRMEK3315
15
Moderbolaget
FöretagKapitalandelRösträttsandelAntal andelarBokfört värde
VÄRMEK3315
15

Nässjö Affärsverk AB med dotterbolag ingår i Nässjö kommuns koncernkonto.

Not 19 Förändring av eget kapital
Koncernen
Antal aktier: 30 100
AktiekapitalÖvrigt tillskjutet
kapital
Annat eget kapital
inkl. årets resultat
Totalt
Belopp vid årets ingång 30 100635453 660484 395
Årets resultat52 35052 350
Belopp vid årets utgång30 100635506 010536 745
Moderbolaget
Antal aktier: 30 100
AktiekapitalReservfondBalanserat resultatÅrets
resultat
Totalt
Belopp vid årets ingång30 10063518 74025649 731
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma
256-256 0
Årets resultat24 64224 642
Belopp vid årets utgång 30 100635 18 996 24 64274 373

Samtliga lån från kreditinstitut är upptagna med borgen av Nässjö kommun som säkerhet. Borgensavgift betalas till Nässjö kommun från och med år 2012. Exploateringslån, från Nässjö kommun, finansierar NAV´s investeringar i kommunala exploateringsområden, vilka ännu inte har finansierats via anslutningsavgifter. Exploateringslån är ränte- och amorteringsfria.

Styrelsen 2021

Från vänster: Arne Bülow, Mikael Eriksson, Tommie Ekered, Gunilla Wahlgren, Claes Rostedt, Kenneth Hansson, Per Ewert, Siw Damberg, Stellan Lind, Tommy Broholm (ordförande), Elisabeth Skålberg, Patrik Cantby (VD).

Revisorer

Ernst & Young AB med huvudansvarig Auktoriserad revisor Helena Patriksson.
Av kommunfullmäktige Nässjö kommun utsedd lekmannarevisor Alf Johansson